Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Łaziska Górne: Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci w 4 przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 269546 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek , ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 224 10 39, faks 32 224 10 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci w 4 przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi polegać będzie na realizacji 263 godzin dodatkowych zajęć z plastyki w 4 przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zajęcia prowadzone będą w następujących przedszkolach: - Przedszkole nr 5 przy ul. Chopina w Łaziskach Górnych - Przedszkole nr 2 przy ul. Kolejowej w Łaziskach Górnych - Przedszkole nr 3 przy ul. Zielonej w Łaziskach Górnych - Przedszkole nr 4 przy ul. Mokierskiej w Łaziskach Górnych. Zajęcia plastyczne realizowane będą na poziomie przedszkolnym, a generalną zasadą będzie : - pobudzanie wrażliwości i rozwijanie dziecięcych talentów, - wzbudzanie zainteresowania sztuką, twórczością ludową, - rozwijanie inwencji twórczej dziecka, - kształtowanie u dzieci umiejętności tworzenia obrazów inspirowanych muzyką, fotografią, literaturą poprzez zastosowanie różnego rodzaju technik plastycznych np. malowanie farbami, rysowanie węglem, mokre w mokrym, rzeźba z masy solnej, obrazek z gipsu, modelowanie z plasteliny itp. Zajęcia z plastyki przeprowadzane będą w grupach do 25 osób, z podziałem dzieci ze względu na wiek: - grupa dzieci w wieku od 3 do 4 lat - grupa dzieci w wieku 5 lat. W Przedszkolu nr 5 liczba grup wynosi 7, w Przedszkolu nr 2 -liczba grup wynosi 2, w Przedszkolu nr 3 - liczba grup wynosi 3, a w Przedszkolu nr 4 - liczba grup wynosi 4. Zajęcia przeprowadzane będą według następującego planu: - 7 zajęć każda grupa w okresie wrzesień-grudzień 2011r. - w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 4; - 6 zajęć każda grupa w okresie wrzesień- grudzień 2011 r. - w Przedszkolu nr 5 i Przedszkolu nr 2 - 10 zajęć każda grupa w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.- we wszystkich przedszkolach. W sumie zaplanowano następującą liczbę godzin do zrealizowania: - w Przedszkolu nr 5 : 112 godzin ( 42 godziny w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 70 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012) - w Przedszkolu nr 2: 32 godziny (12 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 20 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012), - w Przedszkolu nr 3 : 51 godzin ( 21 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 30 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012) - w Przedszkolu nr 4: 68 godzin (28 godzin w okresie wrzesień -grudzień 2011 i 40 godzin w okresie styczeń - czerwiec 2012). Wymiar godzinowy prowadzenia zajęć: 60 minut dla każdej grupy dzieci. Zajęcia odbywać się będą między 13.00-15.00, tj. w godzinach otwarcia w/w placówek przedszkolnych, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz.8.00-13.00, po uzgodnieniu planu tych zajęć bezpośrednio z dyrektorem każdego przedszkola..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenie lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 50 poz.400 ),wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonywania zamówienia posiadającą: - kwalifikacje kierunkowe do prowadzenia zajęć z plastyki (ukończone studia wyższe lub podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny) - kwalifikacje pedagogiczne. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany miejsca siedziby Przedszkola nr 2 z ul. Kolejowej na ulicę Miodową.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.laziska.um.gov.pl/P5-005-11
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole nr 5, 43-170 Łaziska Górne , ul. Chopina 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 14:30, miejsce: Przedszkole nr 5, 43-170 Łaziska Górne , ul. Chopina
  1..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

  2011-09-09 14:30:00
  termin składania ofert minął 5 lata temu
  2011-09-01
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×