Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Notabilis - Placówka Edukacyjna s.c. Kamila Chatian, Patrycja Dobrzyńska 1 / 10 7 990,00 11 050,00 7 000,00 22 170,00 0,59 0,55
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Ostrów Wielkopolski: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: - zastosowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym
Numer ogłoszenia: 279128 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210524 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5921122 w. 244, faks 062 5921216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: - zastosowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zastosowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym. Ilość osób - 60 Ilość godzin - 170 godz. zajęcia grupowe - 20 godzin łącznie zajęć grupowych, zaj. dla 4 grupach (4 grupy po 15 osób=60os.). Planowane jedno spotkanie 5 godzinne dla jednej grupy (5godz. *4grupy = 20 godz. łącznie) zajęcia indywidualne dla 60 osób (2 spotkania godzinne 2*60os.=120h) łącznie 120 godzin oraz 30 godzin na opracowanie testów oraz przygotowanie opinii wstępnej oraz opinii końcowej. Miejsce szkolenia - na terenie miasta Ostrowa Wlkp. (MOPS - siedziba Zamawiającego), Termin: sierpień - 15 grudnia 2011 rok Cel treningu/spotkań - zakres tematyczny treningów: Zwiększenie motywacji do działania, nabycie wiedzy o rynku pracy oraz mechanizmach jego funkcjonowania, poprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w poszukiwaniu pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (przykładowy plan wypowiedzi kandydata do pracy), nauka autoprezentacji, komunikacja werbalna i niewerbalna. W cenie szkolenia: zapewnienie materiałów szkoleniowych (1 egzemplarz materiałów szk. podpisanych przez osobę do tego upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu), wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzenie na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej, sporządzenie harmonogramu spotkań indywidualnych i grupowych, prowadzenie listy obecności w pracy, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach, prowadzenie ewidencji czasu pracy i wykonywanych czynności w ramach projektu,. Termin realizacji: Realizacja zamówienia następować będzie w okresie od sierpnia do 15 grudnia 2011 roku w terminach ustalonych szczegółowo z Zamawiającym...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro w mieście Ostrów Wielkopolski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: - zastosowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci treningu i spotkań z doradcą zawodowym..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Notabilis - Placówka Edukacyjna s.c. Kamila Chatian, Patrycja Dobrzyńska, Ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7990,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22170,00

 • Waluta: PLN.

2011-09-08
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×