Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Inżynieria Rzeszów sp. z o.o. 1 / 1 53 216,69 53 216,69 53 216,69 53 216,69 0,81 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Niedrzwica Duża: Przedmiotem zamówienia jest zmiana przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 33 mb oraz zwiększenie utwardzenia nawierzchni na powierzchni 88 m2 przy trasie prowadzonych robót, a także zmianę wysokości korony drogi wewnętrznej o 20 cm, na terenie oczyszczalni ścieków.
Numer ogłoszenia: 254053 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, tel. 081 5175085, faks 081 5175085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zmiana przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 33 mb oraz zwiększenie utwardzenia nawierzchni na powierzchni 88 m2 przy trasie prowadzonych robót, a także zmianę wysokości korony drogi wewnętrznej o 20 cm, na terenie oczyszczalni ścieków..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. zmiana ukształtowania drogi wewnętrznej polegająca na ukształtowaniu spadku od budynku technicznego i zbiornika w kierunku ogrodzenia z jednoczesną rezygnacją z wykonania cieku liniowego 2. zmiana wysokosci korony dorgi wewnetrznej n aterenie oczyszczalni ścieków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny WL 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Inżynieria Rzeszów sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59,, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53216,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53216,69

 • Oferta z najniższą ceną: 53216,69 / Oferta z najwyższą ceną: 53216,69

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5. Udzielnie zamówienia eliminuje rozbieżności dotyczące wysokości terenu pomiędzy projektami technologii, konstrukcji i drogi wewnętrznej w szczególności zabezpieczy projektowe przykrycie ziemią komory odświeżania ścieków wraz z rurociągami dochodzącymi do komory. Zgodnie z projektem technicznym odcinek kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami nr 119-122 przebiega przez działki nr ew. 220,221/3.Aktualny przebieg budowaej sieci kanalizacyjnej spowoduje blokadę zabudowy i funkcjolaność tych działek. W trakcie robót dokonano wizjji lokalnej terenu przez który ma przebiegać kanał. Podczas wizji stwierdzono jednoznacznie, że zmiana przebiegu odcinka sieci kanalizacji po skraju działki 220 swarza możliwość zagospodarowania działek przez własciciela (wniosek złożony do UG) oraz zwiększa mozłiwość na przyszłą rozbudowę kanalizacji w ul. Północnej. Zmiana rodzaju przyczepy planowanej dla potrzebz jednoosiowej na dwuosiwą podyktowana jest szerszym sposobem jej wykorzystania przez przedsiebiorstwo eksplatujące. Zmieniony rodzaj przyczepy pozwoli na wykorzystanie jej nie tylko dla potrzeb oczyszczalni ścieków ale również do prac niezbędnych przy utrzymaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej będących integralną częścią inwestycji. W trakcierozbiórkiutwardzenia powierzchni gruntu pytkami betonowymi kwadratowymi stwierdzono że dotychczasowy materiał, z którego jest wykonane utwardzenie jest w złym stnie technicznym i podczas prac odtworzeniowychnie będzie możliwy do ponownego wbudowania. W związku z tym nalezy wykonac utwardzenie z nowego materiału- kostka betonowa. W trakcie prac zwiazanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie działki nr ew. 1938 została naruszona konstrukcja pozostałej częsci chodnika. W celu prawidłowego wykonania odtworzenia nawierzchni chodnika zaszła konieczność zwiekszenia powierzchniwymienianej nawierzchni. Ponadto dodatkowe prace powiążą w sposób arcitektoniczny utwardzenie wykonane na trasie przebiegu konalizacji sanitarnej z pozostałą cześcią chodnika. W tym celu zamienia sie materiał,z którego wykonane jest utwardzenie (płytki betonowe) n kostke betonowa na powierzchni 88 m2.

2011-09-23
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×