Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
MESSER POLSKA Spółka z o.o 1 / 1 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,81 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów procesowych w butlach i autocysternie z firmy MESSER POLSKA Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 330781 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6325010, faks 022 6324218.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów procesowych w butlach i autocysternie z firmy MESSER POLSKA Spółka z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Nazwa: Kod CPV Azot ciekły - autocysterna 241 118 00 - 3 Azot gazowy - butle 241 117 00 - 2 Wodór 241 116 00 - 1 Amoniak 244 130 00 - 2 Chlor 243 119 00 - 6 Argon 241 111 00 - 6 Tlen 241 119 00 - 4 Silan 241 100 00 - 8 Sześciofluorek siarki (SF6) 241 100 00 - 8 Podtlenek azotu N2O 241 122 00 - 4 Hel 241 113 00 - 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.18.00-3, 24.11.17.00-2, 24.11.16.00-1, 24.41.30.00-2, 24.31.19.00-6, 24.11.11.00-6, 24.11.19.00-4, 24.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Grant Kluczowy: Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MESSER POLSKA Spółka z o.o, ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 450000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 450000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 450000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W ciągu ostatnich lat w IWC PAN technologia wzrostu warstw metodą MOVPE, HVPE oraz trawienia ICP RIE i osadzania warstw metodą PECVD oparta była na gazach procesowych dostarczanych m.in. przez firmę Messer Polska. Są to następujące gazy: Nazwa : Kod CPV Azot ciekły - autocysterna 241 118 00 - 3 Azot gazowy - butle 241 117 00 - 2 Wodór 241 116 00 - 1 Amoniak 244 130 00 - 2 Chlor 243 119 00 - 6 Argon 241 111 00 - 6 Tlen 241 119 00 - 4 Silan 241 100 00 - 8 Sześciofluorek siarki (SF6) 241 100 00 - 8 Podtlenek azotu N2O 241 122 00 - 4 Hel 241 113 00 - 8 Bardzo ważnym parametrem jest czystość tych gazów, która wynosi 99,99% w przypadku H2 oraz 99,999% dla pozostałych gazów. Część instalacji gazowej, m.in. zbiornik ciekłego azotu przy budynku w Al. Prymasa 1000-Lecia 98 jest własnością Messer Polska. Zmiana dostawców gazów procesowych wiązałaby się z koniecznością dostosowania instalacji gazowych IWC PAN do wymagań nowego dostawcy oraz z poniesieniem kosztów odkupu zbiornika ciekłego azotu. Poza tym, gdyby okazało się że gazy dostarczone przez nowego dostawcę różnią się pod względem zawartości zanieczyszczeń od gazów oferowanych przez firmę Messer Polska, konieczne byłoby dostosowanie urządzeń technologicznych do zasilania tymi gazami, np. instalacja dodatkowych oczyszczalników, zmiana reduktorów, zaworów itp. Wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami oraz trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla technologii wzrostu warstw i processingu przyrządów, takimi jak przerwy w pracy, konieczność optymalizacji technologii do nowych gazów, pogorszenie własności wytwarzanych przyrządów. Z tych względów uznano, za niezbędne i konieczne i zawarcie umowy z firmą Messer Polska, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzono negocjacjami jej warunków, w oparciu o dotychczasowe roczne zapotrzebowanie IWC PAN na wszystkie wymienione wyżej gazy. W ciągu ostatnich lat firma Messer Polska wzorowo wywiązywała się z zobowiązań wobec IWC PAN , a parametry oferowanych przez nią produktów nie pogorszyły się.

2010-11-19
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×