Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Pomorskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo ul. 3 Maja 83-330 Żukowo 1 / 1 3 500,00 2 194,80 3 500,00 3 500,00 1,30 1,00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo 2 / 1 3 500,00 1 609,00 3 500,00 3 500,00 1,77 1,00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo 3 / 1 1 500,00 268,00 1 500,00 1 500,00 4,55 1,00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo 4 / 1 1 500,00 133,00 1 500,00 1 500,00 9,17 1,00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo 5 / 1 2 400,00 365,00 2 400,00 2 400,00 5,35 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Żukowo: Dostawa gazu do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo
Numer ogłoszenia: 257147 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. +48 58 6858300, faks +48 58 6858300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowo: Urząd Gminy Żukowo ul. Gdańska 52, Żukowo ul. Gdyńska 7, OSP Sulmin 5, OSP Chwaszczyno ul. Żeromskiego 5, OSP Banino ul. Lotnicza 62/16.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Żukowo ul. Gdańska 52

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pomorskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo ul. 3 Maja 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2194,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa gazu do budynków komunalnych Żukowo ul. Gdyńska 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo, ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1609,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa gazu do budynku komunalnego Sulmin 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo, ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa gazu do budynku komunalnego Chwaszczyno ul. Żeromskiego 5 OSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo, ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa gazu do budynku komunalnego Banino ul. Lotnicza 62/16 OSP

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Warszawa ul. Kasprzaka 25 Gazownia Gdańska BOK Żukowo, ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawa gazu może być świadczona tylko przez jednego dostawcę

2011-09-29
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×