Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
ALAB SP. Z O.O. 1 / 1 5 331,00 8 118,00 5 331,00 5 331,00 0,53 1,00
ALAB SP. Z O.O. 2 / 1 2 183,00 2 214,00 2 183,00 2 183,00 0,80 1,00
ALAB SP. Z O.O. 3 / 1 29 176,00 36 900,00 29 176,00 29 176,00 0,64 1,00
ALAB SP. Z O.O. 4 / 1 3 524,00 4 920,00 3 524,00 3 524,00 0,58 1,00
ALAB SP. Z O.O. 5 / 1 807,00 922,50 807,00 807,00 0,71 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Zabrze: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII
Numer ogłoszenia: 258333 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87453 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3733668, faks 32 2717654, 3733668.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII - DESTYLATOR WODY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALAB SP. Z O.O., UL. STĘPIŃSKA 22/30 LOK 222, 00-739 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8118,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5331,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5331,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5331,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII - ŁAŹNIA WODNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALAB SP. Z O.O., UL. STĘPIŃSKA 22/30 LOK 222, 00-739 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2214,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2183,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2183,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2183,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII - KOMORA LAMINARNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALAB SP. Z O.O., UL. STĘPIŃSKA 22/30 LOK 222, 00-739 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29176,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29176,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29176,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII - AUTOMATYCZNA PIPETA ELEKTRONICZNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALAB SP. Z O.O., UL. STĘPIŃSKA 22/30 LOK 222, 00-739 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3524,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3524,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3524,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII - WYTRZĄSARKA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALAB SP. Z O.O., UL. STĘPIŃSKA 22/30 LOK 222, 00-739 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 922,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 807,00

 • Oferta z najniższą ceną: 807,00 / Oferta z najwyższą ceną: 807,00

 • Waluta: PLN.

2011-09-30
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×