Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Warszawa: Dostawa czasopism krajowych i zagranicznych (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym w 2012 r. w formie prenumeraty dla potrzeb biblioteki i pracowników naukowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB
Numer ogłoszenia: 318414 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy , ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 50 54 444, faks 022 8271960.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ierigz.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowy instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa czasopism krajowych i zagranicznych (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym w 2012 r. w formie prenumeraty dla potrzeb biblioteki i pracowników naukowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I - prenumerata czasopism krajowych Lp. Tytuł czasopisma ISSN Wydawca (Dostawca) Ilość egz. 1. Bank i Kredyt 0137-5520 Narodowy Bank Polski 1 2. Bydło 1895-2801 Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 3. Dziennik Gazeta Prawna 2080-6744 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 8 4. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 1 5. Ekonomista 0013-3205 Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o. 1 6. Farmer 1425-8102 Plantpress 1 7. Gazeta Bankowa 0860-7613 Media Skok Sp. z o.o. 1 8. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1643-8639 TOP MULTIMEDIA Sp. z o.o. 1 9. Gazeta Wyborcza 0860-908X Agora 4 10. Gospodarka Narodowa 0867-0005 Szkoła Główna Handlowa 1 11. Handel Wewnętrzny 0438-5403 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 1 12. Hasło Ogrodnicze 0137-6705 Plantpress 1 13. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1731-966X Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 14. Newsweek Polska 1642-5685 Axel Springer Polska 1 15. Owoce, Warzywa, Kwiaty 0137-673X Hortpress Sp. z o.o. 1 16. PC World Komputer (z płytą DVD) 1232-3004 IDG Poland S.A. 1 17. Polityka 0032-3500 Polityka Spółdzielnia Pracy 2 18. Polskie Drobiarstwo 1231-0387 BEGEPO Sp. z o.o. 1 19. Poradnik Gazety Prawnej 1234-5695 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 20. Poradnik Rolniczy 1644-5295 PROMARK Sp. z o.o. 1 21. Prawo Przedsiębiorcy 1230-2856 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 22. Przegląd Mleczarski 0478-6599 PHZ Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o. 2 23. Przegląd Organizacji 0137-7221 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 1 24. Puls Biznesu 1427-6852 Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 1 25. Rachunkowość 0481-5475 Rachunkowość Sp. z o.o. 2 26. Rzeczpospolita 0208-9130 Presspublica 10 27. Sad Nowoczesny 0137-4788 Hortpress Sp. z o.o. 1 28. Sekretariat 1425-5782 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 29. Świat Druku 1230-5316 Polski Drukarz Sp. z o.o. 1 30. Top Agrar Polska 1232-6879 Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 31. Trzoda Chlewna 0137-6764 Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 32. Ubezpieczenia i Prawo Pracy 1507-6962 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN 1 33. Wiadomości Statystyczne 0043-518X Główny Urząd Statystyczny 1 34. Wieś i Rolnictwo 0137-1673 Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa 1 35. Wieś Jutra 1507-1065 Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. 1 36. Wprost 0209-1747 Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST 1 37. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości 1429-396X Wydawnictwo Podatkowe GOFIN 1 3.2.2. Zadanie II prenumerata czasopism specjalistycznych Lp. Tytuł czasopisma ISSN Wydawca (Dostawca) Ilość egz. 1. Bank i Rolnictwo 1505-6392 Agropress Sp. z o.o. 1 2. Finanse Publiczne 1896-5717 Presscom Sp. z o.o. 1 3. Gazeta Cukrownicza 0016-5395 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 4. PC Format (z płytą CD) 1640-7776 Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k. 1 5. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 0033-2313 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 6. Przegląd Statystyczny 0033-2372 PAN Komitet Statystyki i Ekonometrii 1 7. Przegląd Zbożowo-Młynarski 0033-2461 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 8. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 0137-2645 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 9. Przemysł Spożywczy (CD-ROM rocznik 2012) 0033-250X Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 10. Przetargi Publiczne 1895-0825 Presscom Sp. z o.o. 1 11. Rolnik Dzierżawca 1428-0426 APRA Sp. z o.o. 1 3.2.3. Zadanie III prenumerata czasopism zagranicznych Lp. Tytuł czasopisma ISSN Wydawca Ilość egz. 1. Agra Europe 0002-1024 Agra Informa 1 2. Agricultural Economics 0169-5150 IAAE (Blackwell Publishing) 1 3. Agricultural Finance Review 0002-1466 Cornell University 1 4. Agriculture and Human Values 0889-048X Springer 1 5. American Economics Review 0002-8282 American Economic Association 1 6. American Journal of Agricultural Economics 0002-9092 AAEA (Blackwell Publishing) 1 7. AMI Marktbilanz Gemuse 2012 1869-8905 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 8. AMI Markt bilanz Getreide, Olsaaten, Futtermittel 2011 1869-9693 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 9. AMI-Marktbilanz Kartoffeln 2011 1869-828X AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 10. AMI-Marktbilanz Milch 2012 2190-0809 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 11. AMI Marktbilanz Obst 2012 1869-8905 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 12. AMI-Marktbilanz Vieh und Fleisch 2012 2190-0817 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 13. AMI Markt Report - Fakten und Trends 2011 1869-8271 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 14. APK Ekonomika Upravlenie 0235-2443 MK Periodica 1 15. Berichte uber Landwirtschaft 0005-9080 BMELV (Kohlhammer Verlag) 1 16. Canadian Journal of Agricultural Economics 0008-3976 CAES (Blackwell Publishing) 1 17. Dairy Markets 0957-8625 Agra Informa 1 18. Economic Modelling 0264-9993 Elsevier 1 19. Economie Rurale 0013-0559 Societe Française d Economie Rurale 1 20. European Price Report (electronic mail) Globefish 1 21. European Review of Agricultural Economics 0165-1587 Oxford University Press 1 22. Eurostat Yearbook 1681-4789 Eurostat 1 23. F.O. Licht s International Sugar and Sweetener Report 0940-8541 Agra Informa 1 24. Foodnews 0951-130X Agra Informa 1 25. Food Policy 0306-9192 Elsevier 1 26. German Journal of Agricultural Economics- wersja elektroniczna Deutscher Fachverlag GmbH 1 27. Grain Market Report (tylko wersja online) International Grains Council 1 28. International Meat Market Review 0263-2217 Meat and Livestock Commission 1 29. Journal of Agricultural Economics 0021-857X AES (Blackwell Publishing) 1 30. Land en Tuinbouwcijfers 1386-9566 Landbeuweconomisch Instituut 1 31. MEG Marktbilanz Eier und Geflugel 2011 ISBN 978-3-8001-7681-6 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 32. Oil World 0029-8700 Agra Informa 1 33. Quarterly Journal of International Agriculture 0049-8599 DLG-Verlag 1 34. Statistisches Jahrbuch uber Ernahrung Landwirtschaft und Forsten 0072-1581 Landwirtschaftsverlag 1 35. Strategie Grains (electronic mail) Tallage 1 36. Tomato News 1145-9565 CMITI 1 37. Voprosy Ekonomiki 0042-8736 Inst. Ekonomiki Rosyj. Akademii Nauk 1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykażą, że: wykonali lub wykonują w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na dostarczaniu czasopism w formie prenumeraty w ramach jednej umowy o wartości co najmniej: a) 30 000,00 zł brutto każda - dla zadania I i II, b) 120 000,00 zł brutto każda - dla zadania III

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  załacznik nr 5 do SIWZ-formularz cenowy, pełnomocnictwo o ile ofertę składa pełnomocnik

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku zmiany adresu , nazwy, statusu firmy (Wykonawcy), b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki Vat poprzez wprowadzenie nowej stawki Vat dla towarów i usług, których ta zmiana będzie dotyczyć. c) w przypadku zmiany osób mających nadzór nad realizacją umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ierigz.waw.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 pokój 115.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 pokój 212.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - prenumerata czasopism krajowych.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Tytuł czasopisma ISSN Wydawca (Dostawca) Ilość egz. 1. Bank i Kredyt 0137-5520 Narodowy Bank Polski 1 2. Bydło 1895-2801 Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 3. Dziennik Gazeta Prawna 2080-6744 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 8 4. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 1 5. Ekonomista 0013-3205 Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o. 1 6. Farmer 1425-8102 Plantpress 1 7. Gazeta Bankowa 0860-7613 Media Skok Sp. z o.o. 1 8. Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw 1643-8639 TOP MULTIMEDIA Sp. z o.o. 1 9. Gazeta Wyborcza 0860-908X Agora 4 10. Gospodarka Narodowa 0867-0005 Szkoła Główna Handlowa 1 11. Handel Wewnętrzny 0438-5403 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 1 12. Hasło Ogrodnicze 0137-6705 Plantpress 1 13. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1731-966X Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 14. Newsweek Polska 1642-5685 Axel Springer Polska 1 15. Owoce, Warzywa, Kwiaty 0137-673X Hortpress Sp. z o.o. 1 16. PC World Komputer (z płytą DVD) 1232-3004 IDG Poland S.A. 1 17. Polityka 0032-3500 Polityka Spółdzielnia Pracy 2 18. Polskie Drobiarstwo 1231-0387 BEGEPO Sp. z o.o. 1 19. Poradnik Gazety Prawnej 1234-5695 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 20. Poradnik Rolniczy 1644-5295 PROMARK Sp. z o.o. 1 21. Prawo Przedsiębiorcy 1230-2856 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 22. Przegląd Mleczarski 0478-6599 PHZ Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o. 2 23. Przegląd Organizacji 0137-7221 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 1 24. Puls Biznesu 1427-6852 Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 1 25. Rachunkowość 0481-5475 Rachunkowość Sp. z o.o. 2 26. Rzeczpospolita 0208-9130 Presspublica 10 27. Sad Nowoczesny 0137-4788 Hortpress Sp. z o.o. 1 28. Sekretariat 1425-5782 Grupa Wydawnicza INFOR S.A. 1 29. Świat Druku 1230-5316 Polski Drukarz Sp. z o.o. 1 30. Top Agrar Polska 1232-6879 Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 31. Trzoda Chlewna 0137-6764 Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 32. Ubezpieczenia i Prawo Pracy 1507-6962 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN 1 33. Wiadomości Statystyczne 0043-518X Główny Urząd Statystyczny 1 34. Wieś i Rolnictwo 0137-1673 Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa 1 35. Wieś Jutra 1507-1065 Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o. 1 36. Wprost 0209-1747 Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST 1 37. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości 1429-396X Wydawnictwo Podatkowe GOFIN 1.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II prenumerata czasopism specjalistycznych.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Tytuł czasopisma ISSN Wydawca (Dostawca) Ilość egz. 1. Bank i Rolnictwo 1505-6392 Agropress Sp. z o.o. 1 2. Finanse Publiczne 1896-5717 Presscom Sp. z o.o. 1 3. Gazeta Cukrownicza 0016-5395 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 4. PC Format (z płytą CD) 1640-7776 Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k. 1 5. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 0033-2313 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 6. Przegląd Statystyczny 0033-2372 PAN Komitet Statystyki i Ekonometrii 1 7. Przegląd Zbożowo-Młynarski 0033-2461 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 8. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 0137-2645 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 9. Przemysł Spożywczy (CD-ROM rocznik 2012) 0033-250X Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 1 10. Przetargi Publiczne 1895-0825 Presscom Sp. z o.o. 1 11. Rolnik Dzierżawca 1428-0426 APRA Sp. z o.o. 1.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III prenumerata czasopism zagranicznych.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Tytuł czasopisma ISSN Wydawca Ilość egz. 1. Agra Europe 0002-1024 Agra Informa 1 2. Agricultural Economics 0169-5150 IAAE (Blackwell Publishing) 1 3. Agricultural Finance Review 0002-1466 Cornell University 1 4. Agriculture and Human Values 0889-048X Springer 1 5. American Economics Review 0002-8282 American Economic Association 1 6. American Journal of Agricultural Economics 0002-9092 AAEA (Blackwell Publishing) 1 7. AMI Marktbilanz Gemüse 2012 1869-8905 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 8. AMI Markt bilanz Getreide, Olsaaten, Futtermittel 2011 1869-9693 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 9. AMI-Marktbilanz Kartoffeln 2011 1869-828X AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 10. AMI-Marktbilanz Milch 2012 2190-0809 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 11. AMI Marktbilanz Obst 2012 1869-8905 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 12. AMI-Marktbilanz Vieh und Fleisch 2012 2190-0817 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 13. AMI Markt Report - Fakten und Trends 2011 1869-8271 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 14. APK Ekonomika Upravlenie 0235-2443 MK Periodica 1 15. Berichte uber Landwirtschaft 0005-9080 BMELV (Kohlhammer Verlag) 1 16. Canadian Journal of Agricultural Economics 0008-3976 CAES (Blackwell Publishing) 1 17. Dairy Markets 0957-8625 Agra Informa 1 18. Economic Modelling 0264-9993 Elsevier 1 19. Economie Rurale 0013-0559 Societe Française d Economie Rurale 1 20. European Price Report (electronic mail) Globefish 1 21. European Review of Agricultural Economics 0165-1587 Oxford University Press 1 22. Eurostat Yearbook 1681-4789 Eurostat 1 23. F.O. Licht s International Sugar and Sweetener Report 0940-8541 Agra Informa 1 24. Foodnews 0951-130X Agra Informa 1 25. Food Policy 0306-9192 Elsevier 1 26. German Journal of Agricultural Economics- wersja elektroniczna Deutscher Fachverlag GmbH 1 27. Grain Market Report (tylko wersja online) International Grains Council 1 28. International Meat Market Review 0263-2217 Meat and Livestock Commission 1 29. Journal of Agricultural Economics 0021-857X AES (Blackwell Publishing) 1 30. Land- en Tuinbouwcijfers 1386-9566 Landbeuweconomisch Instituut 1 31. MEG Marktbilanz Eier und Geflugel 2011 ISBN 978-3-8001-7681-6 AMI - Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH 1 32. Oil World 0029-8700 Agra Informa 1 33. Quarterly Journal of International Agriculture 0049-8599 DLG-Verlag 1 34. Statistisches Jahrbuch über Ernahrung Landwirtschaft und Forsten 0072-1581 Landwirtschaftsverlag 1 35. Strategie Grains (electronic mail) Tallage 1 36. Tomato News 1145-9565 CMITI 1 37. Voprosy Ekonomiki 0042-8736 Inst. Ekonomiki Rosyj. Akademii Nauk 1.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.20.00.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  2011-10-14 10:00:00
  termin składania ofert minął 5 lata temu
  2011-10-04
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×