Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 343410 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324084 - 2011 data 07.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie, tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 182 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka - w nieprzekraczalnym terminie - do dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 24.10.2011 r., do godz. 10:00. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: Przetarg nieograniczony - rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Długołęka, gmina Długołęka - etap I tak by na dzień otwarcia ofert, tj. na dzień 24.10.2011r. do godz. 10:00 znajdowało się na koncie Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8.Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..
  • W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 182 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka - w nieprzekraczalnym terminie - do dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 28.10.2011 r., do godz. 10:00. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy tj.: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: Przetarg nieograniczony - rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Długołęka, gmina Długołęka - etap I tak by na dzień otwarcia ofert, tj. na dzień 28.10.2011r. do godz. 10:00 znajdowało się na koncie Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8.Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Długołęka Długołeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków (Biuro podawcze-parter Urzędu)...
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Długołęka Długołeka, ul. Robotnicza 12 55-095 Mirków (Biuro podawcze-parter Urzędu)...
2011-10-19
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×