Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
INDUSTRIAL FRIGO POLSKA SP.ZO.O 1 / 5 455 592,00 487 804,87 455 592,00 543 660,00 0,76 0,91
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Kędzierzyn-Koźle: Budowa lodowiska Biały Orlik
Numer ogłoszenia: 315237 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281015 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 4050380, faks 77 4050379.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa lodowiska Biały Orlik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1. Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego dostosowanego do wymiarów lodowiska o powierzchni 600 m2 (+ - 10%). Dostawę i montaż systemu chłodniczego tafli lodowiska w jednej z trzech technologii : a) aluminiowej lub b) z Mat chlodniczych z gumy EPDEM lub c) z maty LDPE. 2. Dostawę i montaż band lodowiskowych - samoprzymarzające do tafli lodowiska. 3. Dostawę i montaż agregatu chłodniczego. 4. Chodniki gumowe zgodnie z projektem. 5. Montaż fundamentu z ogrodzeniem - zgodnie z projektem. 6. Montaż orurowania chłodniczego dla połączenia agregatu z systemem. 7. Dostawę, posadowienie i montaż zewnętrznego, kompaktowego agregatu chłodniczego. 8. Napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu w ilości odpowiedniej do zapewnienia prawidłowej pracy lodowiska z pojemnikami i przenośną pompą do ręcznego napełniania i zrzutu. 9. Roboty instalacyjne w obrębie instalacji szybkiego rozmrażania tafli lodowiska. 10. Montaż, podłączenie elektryczne odbiorników i uruchomienie lodowiska, montaż punktu poboru wody, wykonanie pierwszej tafli lodu, przeszkolenie użytkownika z obsługi, montażu i demontażu (potwierdzone na piśmie) oraz dostarczenie instrukcji obsługi, użytkowania, konserwacji, demontażu oraz montażu lodowiska. 11. Nieodpłatny pełny serwis w okresie gwarancji i rękojmi. 12. Pierwszy demontaż po okresie zimowym w ciągu 7 dni od powiadomienia. 13. Złożenie zdemontowanych elementów lodowisk w miejscu wskazanym1 przez Użytkownika( do 6km). 14. Budowa fundamentu pod agregat , wlz , rozdzielnicy i kabla zasilający agregat (zgodnie z projektem wykonanym przez Usługi Projektowe Krystyna Król ul. Szenwalda 2 Kędzierzyn-Koźle. 15.Dostawa i montaż urządzeń służących do eksploatacji lodowiska. Warunki techniczne, jakie musi spełnić lodowisko: -Wymiary tafli lodowiska ok.600m2(+- 10%), grubość lodu 5-7cm. -Lodowisko ma być posadowione na nawierzchni boiska poliuretanowego. -Płyta lodowiska musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie z lodowiska przy temperaturze powietrza do +10 °C przy sile wiatru 1,5m/s oraz promieniowaniu słonecznym rozproszonym. - Płyta lodowiska wykonana w jednym z systemów: Płyta lodowiska wykonana w jednym z systemów : a) W technologii aluminiowej- kompletny system lodowiska w tym min. Modułowy system chłodniczy składający się z kolektora zasilającego i powrotnego aluminiowego o średnicy 1m, stanowiącego zintegrowaną nierozbieralną całość połączonych łącznikiem sprzęgającym, oraz orurowania chłodniczego z rurek aluminiowych, połączonych przewodem giętkim spełniającym wymagania związane z trwałością, elastycznością i odpornością chemiczną na glikol, podatnością na stosunkowo duże wydłużenie, dostosowaniem do ciśnienia 4 bar i temperatury od:-50°C do:+70°C. System umożliwiać ma składowanie segmentów na paletach jeden na drugim (3 poziomy). Kolektory zasilające muszą być zbudowane w sztywnej ramie, dodatkowo obudowanej celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 0,5 mm, a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Stojaki do magazynowania zwiniętych elementów lodowiska. b) Mat chłodniczych z gumy EPDM- kompletny system lodowiska w tym min.. Modułowy system chłodniczy tafli lodowiska o długości modułu 2,5m. Kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmana. Odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych -nie może być większa niż 20mm dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu. Przewody wykonane z gumy EPDM po rozłożeniu na powierzchni nie powinny falować oraz muszą mieć możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 90cm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do falowania i powodujących potrzebę budowania oraz utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Kolektory zasilające muszą być zbudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. W celu połączenia pomiędzy sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybko- złącza zapewniające bardzo szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych. Cały system modułowy oznaczony znakiem CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr. 92, POZ. 881). Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 0,5 mm, a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona dodatkowo poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Stojaki do magazynowania zwiniętych mat. - Maty z LDPE- kompletny system lodowiska w tym min. Mata wykonana z tworzywa LDPE w kolorze białym lub jasno niebieskim, Kolektory ze stali ocynkowanej, Łączenie rur szybko-złączkami, Rury łączące chłodziarkę z modułem z gumy wzmacnianej wytrzymałym drutem stalowym-średnica fi3 lub fi4 (ciśnienie max. 10bar) Stojaki do magazynowania zwiniętych mat. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min.0,5 mm oraz styropianu twardego min. EPS 100 o gr. 5 cm , a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona dodatkowo poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do falowania i powodujących potrzebę budowania oraz utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Bandy lodowiska samoprzymarzalne o wysokości od 1,1m-1,2m. i pełnym wypełnieniu, zaokrąglone na łukach (promień R min. 4m) z dwiema furtkami (szerokość 1) i bramą wjazdową dla rolby -dopuszczalne 2 warianty: - Kompozytowe bandy lodowiska wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę i dużej odporności na warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej panel wewnętrznie użebrowany. Banda wsparta na metalowych podporach w kształcie trójkąta. Miejsca skręcania śrubami zabezpieczone odpowiednimi wkładkami. Miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew powinny być zabezpieczone dodatkowo listwami (listwa okopowa) z polietylenu o grubości 1cm. Górna część bandy lodowiska wyposażona w pochwyt w kolorze. - Bandy ze stali cynkowanej ogniowo, z wypełnieniem z płyt PEHD o grubości min. 6mm w kolorze białym, niewymagające kotwienia do podłoża, bandy wyposażone w listwy okopowe o grubości 1cm. Górna część bandy lodowiska wyposażona w pochwyt w kolorze. Agregat chłodniczy: Głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. (Dz.U. z 2007r. nr 120 poz. 826 z póź. zmianami) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tabela 1 pkt3 (poziom hałasu nie może przekraczać 55 dB). - Aparat chłodniczy kompaktowy z własnym ogrzewaniem i oświetleniem o mocy chłodniczej ok.150 kW , - Agregat chłodniczy wyposażony w pełny roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelki niezbędne atesty oraz zezwolenie na stosowanie. - Agregat chłodniczy powinien być energooszczędny i zapewniać minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu: od 25 do 100%. Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Agregat powinien posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min. 500l. Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: Temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, Ciśnienie czynnika chłodniczego, Historia ostatnich zdarzeń, Harmonogram włączenia/wyłączenia, Zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, Sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, Modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu, Monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, Uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia Sterownik pozwalający na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzający pracą pompy. - Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U.Nr 92, poz.881). - Zastosowany agregat chłodniczy z układem sterowania wyposażonym w automatykę sterującą przystosowaną do pracy bezobsługowej. - Wykonawca zapewni w okresie gwarancji glikol w niezbędnej ilości w przypadku wystąpienia wycieków. - Agregat chłodniczy należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta i na płycie fundamentowej zgodnie z załączonym projektem. Zamrażanie tafli lodowiska do 3 dni. Serwis-Podjęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii, usterki lub wady, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, usterki lub wady, w tym terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elementy zamienne, na czas niezbędny do usunięcia awarii, usterki lub wady. Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady wynosi 5 dni. Może on zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. Lodowisko zlokalizowane na istniejącym boisku poliuretanowym przy ul.9 Maja w Kędzierzynie-Koźlu, wraz z chodnikiem gumowym, powinno być przede wszystkim miejscem bezpiecznym dla dzieci i zgodnym z założeniami pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych Biały Orlik. Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie, z którą urządzenie wyprodukowano, wraz z instrukcją obsługi. Dostarczony przez Wykonawcę regulamin powinien zawierać min. zasady jego użytkowania, informację o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu lodowiska i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń systemu ziębniczego tafli lodowiska, band lodowiskowych i pozostałych elementów. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów zastosowanych urządzeń z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego w Opolu- jeśli jest to wymagane. O ile w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń i materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia . W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz określonych przepisów i podanych norm . Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie rat.26 ust. w związku z art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń służących do eksploatacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. 9 Maja w Kędzierzynie-Koźlu - Biały Orlik: 1.Dostawę nowej manualnej ostrzałki do ostrzenia łyżew z ukształtowaniem kamienia do żłobienia rowka łyżew -1szt. wraz z montażem i przeszkoleniem użytkownika z obsługi. 2. Dostawę ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska (typu: Ice Business 100, lub równoważnej). Maszyna musi być dostosowana do specyfiki lodowiska, zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkowania i należyte utrzymanie lodowiska. Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie, z którą urządzenie wyprodukowano, wraz z instrukcją obsługi. Dostarczony przez Wykonawcę regulamin powinien zawierać min. zasady jego użytkowania, informację o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu lodowiska i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń.. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów zastosowanych urządzeń z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego w Opolu, jeśli jest to wymagane. O ile w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń i materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia . W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz określonych przepisów i podanych norm. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie rat.26 ust. w związku z art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 3.2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a)Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej. b)Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c)Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e)Sporządzenie projektu organizację ruchu wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz oznakowanie budowy. f)Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. g)Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. h)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. i)Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. j)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.Przedmiot zamówienia określa SIWZ i dokumentacja projektowa wykonana przez USŁUGI PROJEKTOWE Krystyna Król ul. Szenwalda 2 Kędzierzyn-Koźle oraz dokonana przez Wykonawcę wizja lokalna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.50.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INDUSTRIAL FRIGO POLSKA SP.ZO.O, Gen.Boruty Spiechowicza 47, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 455592,00

 • Oferta z najniższą ceną: 455592,00 / Oferta z najwyższą ceną: 543660,00

 • Waluta: PLN.

2011-12-01
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×