Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
KAR-MAT Ubojnia zwierząt rzeźnych i Rozbiór 1 / 1 212 120,00 188 700,00 212 120,00 212 120,00 0,91 1,00
MUSCA Sp. z o.o. 2 / 1 98 000,00 111 000,00 98 000,00 98 000,00 0,72 1,00
Włodzimierz Hofman 3 / 1 39 380,00 36 610,00 39 380,00 39 380,00 0,87 1,00
MUSCA Sp. z o.o. 4 / 1 3 150,00 4 200,00 3 150,00 3 150,00 0,61 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Łódź: Dostawa mięsa i serc wołowych, królików, gryzoni i piskląt w 2012 r. dla MOZ
Numer ogłoszenia: 318977 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354804 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6327579 w. 220, faks 42 632 92 90.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa i serc wołowych, królików, gryzoni i piskląt w 2012 r. dla MOZ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I CPV 15111000-9 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Mięsa wołowego i podrobów- serc wołowych w następujących ilościach : - 20 000 kg mięsa wołowego - 2 900 kg serc wołowych Część II CPV 15119100-6 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa królików mrożonych w ilości: - 6 000 kg - króliki w całości ze skórą (z sercem i wątrobą) , pozbawione przewodu pokarmowego, o minimalnej wadze tuszki - 2,30 kg, - 2 000 kg- króliki w całości bez skóry (z sercem i wątrobą), pozbawione przewodu pokarmowego, o minimalnej wadze tuszki 1,70 kg . Część III CPV 15119000-5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gryzoni mrożonych w ilości: - myszy 3 600 szt. - noworodki mysie 1 800 szt. - noworodki szczurze 1 900 szt. - szczury 6 000 szt. Część IV CPV 15119000-5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piskląt jednodniówek mrożonych w ilości 1050 kg ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-9, 15.11.91.00-6, 15.11.90.00-5, 15.11.90.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa mięsa i serc wołowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAR-MAT Ubojnia zwierząt rzeźnych i Rozbiór, Praga 83, 99-200 Poddębice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 212120,00

 • Oferta z najniższą ceną: 212120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 212120,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa królików

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MUSCA Sp. z o.o., Manieczki Oś. Słowiańskie 44, 63-112 Brodnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 98000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 98000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa gryzoni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Włodzimierz Hofman, ul. Witosa 18, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36610,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39380,00

 • Oferta z najniższą ceną: 39380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39380,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa piskląt

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MUSCA Sp. z o.o., Manieczki Oś. Słowiańskie 44, 63-112 Brodnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

2011-12-06
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×