Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Numer ogłoszenia: 45518 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33620 - 2012 data 03.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3418308.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój 409 (IVp.)...
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój 409 (IVp.)...
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
  • W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 419 (IV p.). Ad. Termin realizacji zamówienia: dotyczy części I zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r., z tym, że kopiarki SHARP MX-M350N zainstalowane w O/ZUS w Bydgoszczy ul.Św. Trójcy 33 p. 135, 220, 514, 521 i w O/ZUS w Bydgoszczy ul.M.Konopnickiej 18A p. 223, 203 - 6 szt. oraz kopiarka Toshiba E-Studio 603 zainstalowana w O/ZUS w Bydgoszczy ul.Sw. Trójcy 33 III piętro korytarz zostaną objęte umową od 01.04.2012r. do 31.12.2014r. dotyczy części II zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: Część I zamówienia utrzymanie w ciągłym ruchu 55 szt. kserokopiarek zainstalowanych w budynkach O/ZUS w Bydgoszczy i podległych jednostkach terenowych, w tym: 2 szt. Sharp AR 235, 1 szt. Sharp 5015, 1 szt. Sharp AR 206G, 1 szt. Mita Ti-850, 5 szt. Gestetner 3235, 1 szt. Sharp ARM 160G, 1 szt. Canon NP. 1550, 5 szt. Ricoh FT 5632, 1 szt. Gestetner 1502, 3 szt. Canon NP7161, 8 szt. Canon NP 6512, 3 szt. Mita KM 4530, 2 szt. Sharp ARM 205, 2 szt. Olivetti copia 20W, 6 szt. Kyocera KM 1635, 1 szt. Kyocera KM 8030, 1 szt. Toshiba E-Studio 603, 11 szt. Sharp MX-M350N. Część II zamówienia utrzymanie w ciągłym ruchu 2 szt. kserokopiarek OCE 3165 zainstalowanych w budynkach O/ZUS w Bydgoszczy i podległych jednostkach terenowych Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto. Cena -znaczenie 100%. Zostanie wybrana oferta najtańsza za daną część zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia...
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 419 (IV p.). Ad. Termin realizacji zamówienia: dotyczy części I zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r., z tym, że kopiarki SHARP MX-M350N zainstalowane w O/ZUS w Bydgoszczy ul.Św. Trójcy 33 p. 135, 220, 514, 521 i w O/ZUS w Bydgoszczy ul.M.Konopnickiej 18A p. 223, 203 - 6 szt. oraz kopiarka Toshiba E-Studio 603 zainstalowana w O/ZUS w Bydgoszczy ul.Sw. Trójcy 33 III piętro korytarz zostaną objęte umową od 01.04.2012r. do 31.12.2014r. dotyczy części II zamówienia: od dnia 01.01.2013r.do 31.12.2014r Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: Część I zamówienia utrzymanie w ciągłym ruchu 55 szt. kserokopiarek zainstalowanych w budynkach O/ZUS w Bydgoszczy i podległych jednostkach terenowych, w tym: 2 szt. Sharp AR 235, 1 szt. Sharp 5015, 1 szt. Sharp AR 206G, 1 szt. Mita Ti-850, 5 szt. Gestetner 3235, 1 szt. Sharp ARM 160G, 1 szt. Canon NP. 1550, 5 szt. Ricoh FT 5632, 1 szt. Gestetner 1502, 3 szt. Canon NP7161, 8 szt. Canon NP 6512, 3 szt. Mita KM 4530, 2 szt. Sharp ARM 205, 2 szt. Olivetti copia 20W, 6 szt. Kyocera KM 1635, 1 szt. Kyocera KM 8030, 1 szt. Toshiba E-Studio 603, 11 szt. Sharp MX-M350N. Część II zamówienia utrzymanie w ciągłym ruchu 2 szt. kserokopiarek OCE 3165 zainstalowanych w budynkach O/ZUS w Bydgoszczy i podległych jednostkach terenowych Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto. Cena -znaczenie 100%. Zostanie wybrana oferta najtańsza za daną część zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia...
2012-02-15
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×