Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Świeszyno: Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 81766 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug.swieszyno.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie e-Eureka Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świeszynie, działka nr 871/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 871) gm. Świeszyno w zakresie wynikającym ze zmian w budynku istniejącym zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym, a mianowicie : modernizacja sali widowiskowej z zapleczem, modernizacja i przebudowa biblioteki, przebudowa pomieszczeń na piętrze, termomodernizacja ścian, wymiana stolarki okiennej na PCV, przebudowa kotłowni tradycyjnej na kotłownię gazową, przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody, przebudowa instalacji ogrzewania c. o., przebudowa instalacji elektrycznej, utwardzenie placów postojowych, dojść i dojazdów do budynku, remont ziemnej piwnicy, budowa amfiteatru naziemnego wraz z zagospodarowaniem placu. Dane techniczne obiektu. Dane charakteryzujące obiekt - stan istniejący : - długość - 34,10 m - szerokość - 13,35 m - max wysokość - 8,10 m Szczegółowy zakres robót: 1. Zagospodarowanie terenu: Drogi i place: Zaprojektowano ułożenie 51,0m2 chodnika z kostki POLBRUK grubości 60mm i 501,87m2 nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr. 80mm na podsypce piaskowo-cementowej. Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm z piasku - 552,87m2. Ponadto należy ułożyć 88,35m krawężnika betonowego 15x30cm z wykonaniem ławy betonowej oraz 26,2 m obrzeża betonowego 30x8cm. Amfiteatr: Wykonanie koryta o głębokości 20cm -325,59m2, chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm - 212,55m2, podłoga z kostki brukowej drewnianej na warstwie asfaltu i na podbudowie betonowej - 113,04m2, stopnie schodów wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z połowizn drewnianych 16,2m, ławki drewniane siedzeniowe 89,0m. Ognisko: Urządzenie ogniska oraz wykonanie siedzisk 55,578m z podporami żelbetowymi, montaż listew siedzeń drewnianych 166,734m2. Piwnica ziemna: Uzupełnienie tynków zewnętrznych 9,24m2, spoinowanie bez wykucia spoin z murów z cegły 1,8m2, dwukrotne malowanie bez przetarcia tynków zewnętrznych 9,24m2 i stolarki drzwiowej 5,28m2. Roboty porządkowe: Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 1 476,00m2 i wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia 0,15 ha. 2. Termomodernizacja: Docieplenie ścian fundamentowych: rozebranie elementów betonowych (opaska i chodnik 7,081m3, wykopy wąsko przestrzenne wraz z zasypaniem 56,648m3, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi z siatką oraz izolacją przeciwwilgociową powłokową (dwie warstwy) - 56,65m2. Termomodernizacja ścian: demontaż wraz z montażem rur spustowych 24,8m, obróbek blacharskich, parapetów okiennych - 50,2 m2, daszku nad wejściem, krat okiennych 9,0m2, drabiny zewnętrznej 7,0m, przewodów uziemiających 22,9m, odbicie tynków zewnętrznych 37,768m2, naprawa tynków zewnętrznych, ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm-524,22m2, montaż listew startowych- 94,08m, ocieplenie ościeży -40,38m2, ochrona kątownikiem narożników -222,85m, wykonanie obróbek blacharskich 66,72m2, obsadzenie kratek wentylacyjnych 32 szt., wykonanie tynku polimerowo - mineralnego barwionego 564,60m2, ocieplenie cokołu płytami styropianowymi gr. 10cm z tynkiem mozaikowym 28,22m2 oraz koniecznym skuciem wystającego cokołu Opaska wokół budynku: Chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm - 35,245m2,obrzeża betonowe o wym. 30x8cm - 70,49m, rozplantowanie ziemi z wykopów - 3,53m3. 3. Roboty budowlane budynek główny: Wejście do budynku: wykonanie schodów zewnętrznych 1,683m3 wraz z okładziną płytkami kamionkowymi GRES 7,557m2. Wejście należy dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( na wózkach). Roboty rozbiórkowe: rozbiórka konstrukcji z cegły - 5,842m3, wykucie z muru ościeżnic stalowych szt. 3, rozebranie posadzki z deszczułek 180,58m2, rozebranie boazerii drewnianych wraz z rusztem -279,992m2, rozbiórka sufitu z siatki maskującej -132,13 m2, rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych- 232,26m2, z płytek na zaprawie 75,48m2, rozebranie sufitów podwieszonych -48,28m2, okładziny ścian 3,438m2, rozebranie lamp oświetleniowych, białego montażu, elementów sanitarnych, instalacji i osprzętu c.o., kotłowni, instalacji i osprzętu elektrycznego. Roboty remontowo - budowlane: wykonanie przesklepień z belek stalowych 10,0m, wykucie otworów w ścianach i obsadzenie nawietrzników podokiennych 32 szt., wymiana okien zespolonych na okna uchylno -rozwierane PCV - 53,375m2, wymiana podokienników drewnianych -32 szt., wymiana drzwi zewnętrznych -14,8m2, ścianki działowe z cegły - 84,36m2, tynki cienkowarstwowe - 1678,71m2, obsadzenie okienka podawczego, obsadzenie ościeżnic stalowych drzwi - 10 szt., przegrody z tworzyw sztucznych (laminat wysokociśnieniowy) - 16,94m2, okładziny płyt gipsowo - kartonowych na ścianach - 239,68m2, obudowa sceny - 7,0m2, strop podwieszony z płyt gipsowo - kartonowych (sala widowiskowa) - 132,12m2, posadzka z deszczułek na lepiku - 132,12m2, izolacja pomieszczeń mokrych płynną folią uszczelniającą - 41,97m2, okładziny z płytek ceramicznych na ścianach - 117,26m2, gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach z gruntowaniem - 1654,425m2, gruntowanie podłoży, warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej, posadzka z wykładziny z tworzywa sztucznego - 333,39m2, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych -17,6m2, sufity podwieszone na konstrukcji metalowej - 43,92m2, malowanie tynków wewnętrznych według projektu kolorystyki (aranżacji wnętrz) - 1654,42m2, montaż wywietrzników dachowych 4 szt. Kotłownia: rozbiórka elementów betonowych - 0,042m3, wykopy wewnątrz budynku - 0,608m3, usunięcie z budynku gruzu i ziemi, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - 2,10m2, posadzka - odtłuszczenie, fluatowanie, neutralizacja, malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową - 17,0m2, malowanie farba chlorokauczukową ścian -21,66m2, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną 104,62m2. 4. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej Instalacja wody zimnej: szafki hydrantowe - 2szt., rurociągi stalowe ocynkowane śr. 25mm - 13,6m, wykucie bruzd - 61,0m, zabetonowanie bruzd i wykonanie pasów tynku - 61,0m, rurociągi miedziane-57,5m, dodatkowe podejścia do zaworów czerpalnych - 20szt, podejścia odpływowe z PCV - 24szt., Instalacja ciepłej wody + cyrkulacja: rurociągi miedziane o śr. 28, 22, 15mm - 39,5m, dodatki za podejścia -7szt., zawory umywalkowe - 7szt., rury ochronne, izolacje -45,5m. Próby instalacji: próba szczelności instalacji wodociągowej wraz z płukaniem - 110,6m Kanalizacja: rurociągi kanalizacyjne śr. 160 - 10,5m, rury wywiewne - szt.3, rurociągi kanalizacyjne o śr. 110 i 50mm - 29,7m, czyszczaki - szt. 5, wpusty ściekowe - 2szt. Armatura: montaż: umywalek 9szt., zlewozmywaków z blachy nierdzewnej na szafce - 2szt., ustępy z płuczką ustępową typu (kom pakt)-8szt., pisuary pojedyncze - 1kpl., baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe -11szt., elektryczne podgrzewacze wody -kpl. 3. Demontaż: demontaż zlewu kuchennego, termy elektrycznej, baterii ściennej umywalkowej i zlewozmywakowej, umywalki porcelanowej, ustępu z miską porcelanową, rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wpusty ściekowe. 5. Roboty instalacyjne c. o. Roboty demontażowe: demontaż grzejników c. o. - 28 kpl., demontaż rurociągu stalowego -120,0m. Instalacje centralnego ogrzewania: rurociągi miedziane -379,8m, rury ochronne -4,2m, rury przyłączne miedziane - 34kpl., grzejniki stalowe dwupłytowe -34 szt., zawory grzejnikowe termostatyczne -34szt., zawory odpowietrzające -4szt., zawory zwrotne - szt.34, izolacja rurociągów - 379,8m, próby szczelności instalacji na zimno i gorąco oraz regulacja układu grzewczego. Roboty budowlane: przebicia otworów - szt.14, wykucia bruzd - 189,9m, zabetonowanie bruzd - 189,9m. 6. Roboty elektryczne Instalacje elektryczne: demontaż opraw żarowych, łączników, gniazd, puszek, przewodów, tablic rozdzielczych, przebijanie otworów w ścianach -50szt., mechaniczne wykucie bruzd - 618,0m, zaprawienie bruzd - 618,0m, układanie w rurach kabli - 18,0m, obróbka na sucho kabli - 4, układanie kabli pod tynkiem - 1326,0m, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 79 szt., montaż łączników podtynkowych - 108 szt., montaż gniazd - 56szt., montaż obudów tablic rozdzielczych - szt. 2 wraz z wyposażeniem tablic w osprzęt, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - 111kpl., montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - 111 szt., przykręcenie na gotowym podłożu aparatów - 15szt., układanie przewodów wyrównawczych - 25m, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 91szt., Instalacje teletechniczne: mechaniczne wykucie bruzd - m16,0, zaprawienie bruzd - 16,0m, układanie pod tynkiem rur winidurowych - 16,0m, instalowanie panelowych wzmacniaczy - 1szt. Okablowanie wraz z wyposażeniem w osprzęt oświetlenia sceny. 7. Ogrodzenie Demontaż starego ogrodzenia: demontaż balustrad schodowych -ilość cięć - 44szt., rozebranie betonowych ław, stóp fundamentowych - 7,65m3, rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych - 234,75m2, rozebranie bramy z siatki - 9,6m2, rozebranie furtki - 2,4m2, Wykonanie nowego ogrodzenia: roboty ziemne wykopy, zasypanie - -38,64m3, cokoły betonowe 0,20x0,30m - 185,5m, ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych - 168,0m, bramy stalowe przesuwane ręczne - 4,8m2, ogrodzenie z siatki w ramkach - 17,5m2, brama i furtka kpl. 1 8. Kotłownia gazowa Kotłownia instalacje: demontaż rurociągów, demontaż pompy, kotła, rozdzielacza z rur, naczynia wzbiorczego, montaż zawory żeliwne -6szt., zawory bezpieczeństwa - 1 szt., pompy ładowania podgrzewacza, obiegu grzewczego i cyrkulacyjna - po 1szt.,termometr - 1szt., mieszacz 3-drogowy - 1szt., zbiornik ciepłej wody -1 kpl., odbiornik - kpl.1, filtr wody - 1szt., naczynie wzbiorcze przeponowe - 1szt., czujnik temperatury w podgrzewaczu - 1szt., czujnik temperatury wewn. I zewn. - 2szt., czujnik temperatury na zasileniu - 1sztr., rozdzielacze do kotłów i instalacji c. o. - 0,6m, ogranicznik ciśnienia wody - 1szt., ogranicznik temperatury wody - 1szt., system powietrzno spalinowy - 1szt., rurociągi stalowe - 42,5m, uruchomienie kotłowni, wykonanie izolowanego wkładu kominowego ze stali nierdzewnej. Kocioł gazowy: kocioł o mocy znamionowej do 50kW - kocioł o nominalnej mocy grzewczej 44,6kW Instalacja gazowa wewnętrzna: rurociągi w instalacjach gazowych - 20,25m, malowanie rur, przejścia gazociągu przez ścianę -4szt., kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem - 1szt., zawór kulowy, zawór szybkozamykający, reduktor gazu, montaż gazomierza, montaż czujki specjalnej - wykrywanie gazu - 2szt., montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego, szafka gazowa, próba instalacji gazowej. Instalacje elektryczne: przebijanie otworów - 4szt., montaż obudów tablic rozdzielczych - 2szt., montaż wyłącznika przeciwporażeniowego - 2szt.,układanie na tynku przewodu kabelkowego - 130,0m, montaż gniazd, łączników -4szt., układanie przewodu wyrównawczego - 15,0m, pomiar.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w terminie do 05.04.2012r.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegające na remoncie budynków o wartości min. 500 tys. zł (pięćset tysięcy złotych) netto - jeden remont.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała uprawnienia budowlane oraz przynależała do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. b) Wykonawca dysponuje potencjałem kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający wymaga, by osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała uprawnienia budowlane oraz przynależała do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.swieszyno.ibip.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno pokój nr 7.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Swieszyno 71 sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt dofinansowany w ramach działania 313, 322, 323 -Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2012-04-05 10:00:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-03-16
  data publikacji ogłoszenia

  20 000,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×