Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Budowlano-Drogowy, Marcin Słoma 1 / 15 737 050,37 599 227,94 737 050,37 1 249 166,03 1,00 0,74
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Zagnańsk: Przebudowa drogi w msc Ścięgna wraz z budową chodnika, gm. Zagnańsk
Numer ogłoszenia: 128950 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49482 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3001322, faks 41 3001373.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w msc Ścięgna wraz z budową chodnika, gm. Zagnańsk.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3. Zakres rzeczowy obejmuje:
3.1. przebudowę drogi o długości 970 m;
3.2. roboty przygotowawcze;
3.3. roboty rozbiórkowe;
3.4. remont przepustów O 60 cm i O 40 cm;
3.5. wykonanie nawierzchni jezdni wraz z nadaniem jednostronnego spadku: pow. 4.950 m2;
3.6. remont zjazdów wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami: pow. 1.955,35 m2;
3.7. budowa chodnika: pow. 1.631,68 m2;
3.8. roboty wykończeniowe: ścinanie i uzupełnianie poboczy, oczyszczanie i umacnianie rowu, regulacja studzienek i zaworów urządzeń technicznych, ustawianie znaków drogowych;
3.9. Szczegółowe informację dotyczącą powyższego zakresu znajdują się w załącznikach do SIWZ (tj. projekt i przedmiary)
3.10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót.
3.11. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).
3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót. 3.13 Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą w tym zakresie.
3.14. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów.
3.15. Uwaga! Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.24.51-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi w msc Ścięgna wraz z budową chodnika, gm. Zagnańsk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy, Marcin Słoma, Miąsowa 37, 28-305 Sobków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 599227,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 737050,37

 • Oferta z najniższą ceną: 737050,37 / Oferta z najwyższą ceną: 1249166,03

 • Waluta: PLN.

2012-04-23
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×