Płock: Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 270 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie oraz dla dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących.
Numer ogłoszenia: 153660 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Płocka , ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3671598, faks 024 3671598, 3671615.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 270 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie oraz dla dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia - zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 270 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie oraz dla dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących. 2. Termin: Kolonie zostaną zorganizowane w terminie: od 01.07.2012r. do 20.08.2012r. Turnus/turnusy trwać będzie/będą nie mniej niż 14 kolejnych dni każdy. 3. Miejsce pobytu: Kolonie zorganizowane zostaną w ośrodku na terenie Polski, zlokalizowanym przy zbiorniku wodnym. Zamawiający nie dopuszcza organizacji kolonii w miejscowości skażonej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie : a) co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o liczbie uczestników nie mniejszej niż 200, lub b) dwie lub trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej liczbie uczestników nie mniejszej niż 200.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Do oferty należy załączyć również:1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że osoby przewidziane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: wychowawców, ratowników, pielęgniarek, kierowników, osób realizujących program profilaktyczny, instruktorów zajęć tematycznych posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Program pobytu /zajęcia dydaktyczne, kulturalne, rekreacyjne, sportowe/ - Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Opis warunków zakwaterowania i wyżywienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej obiektu wskazanego w ofercie przed rozstrzygnięciem przetargu. 6. Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 9 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca podczas realizacji w/w zadania nie będzie zatrudniał podwykonawców należy w Załączniku Nr 9 wpisać ,-nie dotyczy. Brak załącznika będzie oznaczał, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 7. Osoby realizujące program profilaktyczny - Załącznik nr 10 do SIWZ. 8. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 9. Dokumentację fotograficzną obiektu, w postaci zdjęć wysokiej jakości (w wersji papierowej lub cyfrowej) lub/i filmu DVD przedstawiających: obiekt wypoczynku, przykładowe pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy, łazienkę (umywalki, wc, prysznice), jadalnię, świetlicę, pomieszczenie do prowadzenia zajęć grupowych, plac zabaw, boiska, gabinet pielęgniarki/lekarza oraz oświadczy, że standard elementów obiektu, które nie będą przedstawione na fotografiach lub/i filmie nie jest gorszy, 10. Program profilaktyczny.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: - zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, - zaistnienia klęski żywiołowej, jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki.-

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ump.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1 - Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1 - Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Magdalena Kucharska - Wydział Zamówień Publicznych, Pl. Stary Rynek 1,pokój E 52/1 tel. 24 367-16-16 w godz. pracy Urzędu /w zakresie SIWZ/. Ewa Jabłońska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Pl. Stary Rynek 1, pokój 251 tel. 24 367-17-04 /w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2012-05-22 09:30:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-05-14
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×