Numer ogłoszenia: 160264 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149860 - 2012 data 10.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 46 47 427, fax. 81 46 47 427.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieużywanych, nieregenerowanych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich: 1) komputerów biurowych (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem) - 70 sztuk, 2) podajników kopert do drukarki Lexmark T652dn - 12 sztuk, 3) podajników kopert do drukarki HP 4015dn - 7 sztuk, 4) maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654 - 20 sztuk, 5) maintenance kit do drukarki HP 4015dn - 5 sztuk, 6) separatorów podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn - 10 sztuk, 7) rolek pobierających podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn - 20 sztuk, 8) przełączników/switchy 8 port - 10 sztuk, 9) pendrive 32 GB - 10 sztuk, 10) kart graficznych - 3 sztuki, 11) kabla sieciowego UTP 5e, linka - 305 metrów, 12) kabla sieciowego UTP 5e, drut - 305 metrów, 13) akumulatorów żelowych 5AH do UPS EVER DUO 350 -10 sztuk, 14) modułów światłowodowych do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF - 4 sztuki, o parametrach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do s.i.w.z.). W dokumencie tym poza parametrami, określone zostały konfiguracje oraz inne wymagania, jakie sprzęt musi spełnić, a także wymagane ilości. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Specyfikacji technicznej, w której zamieści wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania wynikające z opracowanego przez Zamawiającego dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do s.i.w.z. Złożona przez Wykonawcę Specyfikacja techniczna stanowić będzie element oferty i w związku z tym nie będzie ona podlegała uzupełnieniu zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy. Wszystkie egzemplarze oferowanych komputerów biurowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych monitorów wchodzących w skład zamawianych zestawów komputerowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych pendrive 32 GB muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych modułów światłowodowych do przełącznika CISCO muszą pochodzić od tego samego producenta. 2. Sprzęt objęty zamówieniem powinien być dostarczony w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) umowy do budynku położonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78. Sprzęt może być dostarczony jednorazowo lub w kilku dostawach częściowych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie każdorazowe wcześniejsze ustalenie terminu planowanej dostawy oraz miejsca z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładowanie i złożenie dostarczonego sprzętu w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego. 3. Ze względu na specyfikę Zamawiającego, zaoferowana cena jednostkowa (za sztukę) w odniesieniu do poszczególnych pozycji nie może przekroczyć kwoty 3 499, 00 zł (brutto). 4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie zamówienia, także w okresie gwarancji. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez okres: 1) 36 miesięcy - komputery biurowe (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem), 2) 12 miesięcy - podajniki kopert do drukarki Lexmark T652dn, 3) 12 miesięcy - podajniki kopert do drukarki HP 4015dn, 4) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, 5) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki HP 4015dn, 6) 12 miesięcy - separatory podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, 7) 12 miesięcy - rolki pobierające podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, 8) 12 miesięcy - przełączniki/switche 8 port, 9) 60 miesiecy - pendrive 32 GB, 10) 24 miesiące - karty graficzne, 11) 12 miesiący - kabel sieciowy UTP 5e, 12) 36 miesięcy - akumulatory żelowe 5AH do UPS EVER DUO 350, 13) 12 miesiący - moduły światłowodowe do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarte zostały we wzorze umowy, która to stanowi integralną cześć niniejszej s.i.w.z. 8. Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do naprawy sprzętu w miejscu jego instalacji. Dlatego też, Zamawiający informuje, że dostarczony sprzęt może być użytkowany w jednostkach organizacyjnych Sądu znajdujących się pod innymi adresami niż adres wskazany do dostawy. Poza budynkiem położonymi w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 Sąd (Zamawiający) zajmuje budynki położone w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, ul. Boczna Lubomelskiej 13 i ul. Konrada Wallenroda 4D. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej s.i.w.z. wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy lub oprogramowanie wymagań określonych w s.i.w.z. (np. w przypadku oferowania oprogramowania równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania każdego z Wykonawców do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w ciągu trzech dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia wystawionego przez Zamawiającego, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego wypożyczenia na okres co najmniej 2 tygodni sprzętu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę. Niedostarczenie sprzętu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy wg niżej przedstawionych warunków: 1) testowanie zaoferowanego sprzętu przeprowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy), 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzenia sprzętu osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty, 3) przedmiotem testów będzie kompletny zestaw sprzętu, identyczny z zaoferowanym w przetargu (zestaw ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy), 4) sprzęt dostarczony do testów musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w specyfikacji (niesprawność któregokolwiek elementu podczas testów dyskwalifikuje sprzęt. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków s.i.w.z.)..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieużywanych, nieregenerowanych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich: 1) komputerów biurowych (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem) - 70 sztuk, 2) podajników kopert do drukarki Lexmark T652dn - 12 sztuk, 3) maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654 - 20 sztuk, 4) maintenance kit do drukarki HP 4015dn - 5 sztuk, 5) separatorów podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn - 10 sztuk, 6) rolek pobierających podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn - 20 sztuk, 7) przełączników/switchy 8 port - 10 sztuk, 8) pendrive 32 GB - 10 sztuk, 9) kart graficznych - 3 sztuki, 10) kabla sieciowego UTP 5e, linka - 305 metrów, 11) kabla sieciowego UTP 5e, drut - 305 metrów, 12) akumulatorów żelowych 5AH do UPS EVER DUO 350 -10 sztuk, 13) modułów światłowodowych do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF - 4 sztuki, o parametrach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do s.i.w.z.). W dokumencie tym poza parametrami, określone zostały konfiguracje oraz inne wymagania, jakie sprzęt musi spełnić, a także wymagane ilości. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Specyfikacji technicznej, w której zamieści wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania wynikające z opracowanego przez Zamawiającego dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do s.i.w.z. Złożona przez Wykonawcę Specyfikacja techniczna stanowić będzie element oferty i w związku z tym nie będzie ona podlegała uzupełnieniu zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy. Wszystkie egzemplarze oferowanych komputerów biurowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych monitorów wchodzących w skład zamawianych zestawów komputerowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych pendrive 32 GB muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych modułów światłowodowych do przełącznika CISCO muszą pochodzić od tego samego producenta. 2. Sprzęt objęty zamówieniem powinien być dostarczony w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) umowy do budynku położonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78. Sprzęt może być dostarczony jednorazowo lub w kilku dostawach częściowych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie każdorazowe wcześniejsze ustalenie terminu planowanej dostawy oraz miejsca z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładowanie i złożenie dostarczonego sprzętu w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego. 3. Ze względu na specyfikę Zamawiającego, zaoferowana cena jednostkowa (za sztukę) w odniesieniu do poszczególnych pozycji nie może przekroczyć kwoty 3 499, 00 zł (brutto). 4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie zamówienia, także w okresie gwarancji. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez okres: 1) 36 miesięcy - komputery biurowe (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem), 2) 12 miesięcy - podajniki kopert do drukarki Lexmark T652dn, 3) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, 4) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki HP 4015dn, 5) 12 miesięcy - separatory podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, 6) 12 miesięcy - rolki pobierające podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, 7) 12 miesięcy - przełączniki/switche 8 port, 8) 60 miesiecy - pendrive 32 GB, 9) 24 miesiące - karty graficzne, 10) 12 miesiący - kabel sieciowy UTP 5e, 11) 36 miesięcy - akumulatory żelowe 5AH do UPS EVER DUO 350, 12) 12 miesiący - moduły światłowodowe do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarte zostały we wzorze umowy, która to stanowi integralną cześć niniejszej s.i.w.z. 8. Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do naprawy sprzętu w miejscu jego instalacji. Dlatego też, Zamawiający informuje, że dostarczony sprzęt może być użytkowany w jednostkach organizacyjnych Sądu znajdujących się pod innymi adresami niż adres wskazany do dostawy. Poza budynkiem położonymi w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 Sąd (Zamawiający) zajmuje budynki położone w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, ul. Boczna Lubomelskiej 13 i ul. Konrada Wallenroda 4D. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej s.i.w.z. wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy lub oprogramowanie wymagań określonych w s.i.w.z. (np. w przypadku oferowania oprogramowania równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania każdego z Wykonawców do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w ciągu trzech dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia wystawionego przez Zamawiającego, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego wypożyczenia na okres co najmniej 2 tygodni sprzętu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę. Niedostarczenie sprzętu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy wg niżej przedstawionych warunków: 1) testowanie zaoferowanego sprzętu przeprowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy), 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzenia sprzętu osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty, 3) przedmiotem testów będzie kompletny zestaw sprzętu, identyczny z zaoferowanym w przetargu (zestaw ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy), 4) sprzęt dostarczony do testów musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w specyfikacji (niesprawność któregokolwiek elementu podczas testów dyskwalifikuje sprzęt. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków s.i.w.z.)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 13:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78 (pokój nr 1) albo przesłać na adres Zamawiającego..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2012 godzina 13:00, miejsce: Biuro Podawcze Sądu: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 78 (pokój nr 1) albo przesłać na adres Zamawiającego..
2012-05-17
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×