Pawłowice: Wykonanie zadań: 1. Modernizacja budynku SP nr 1 Pawłowice 2. Modernizacja budynku PP nr 1 Pawłowice
Numer ogłoszenia: 115839 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pawłowice , ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4756320, faks 032 4756301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadań: 1. Modernizacja budynku SP nr 1 Pawłowice 2. Modernizacja budynku PP nr 1 Pawłowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 Modernizacja budynku SP nr 1 Pawłowice, w ramach których zostanie wykonana naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące: zabudowa boazerii w pasie okapu, malowanie elementów konstrukcji, wymiana części elementów pokrycia, remont ogrodzenia; Zadanie nr 2 Modernizacja budynku PP nr 1 Pawłowice w ramach których zostaną wykonane prace : malowanie pokrycia dachowego z naprawą kominów, naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące: odnowienie boazerii drewnianej w pasie okapu, wymiana stolarki drzwiowej, remont części ogrodzenia;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: brak

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazać osobno na każde zadanie: - dla zadania nr 1 SP1 : wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie roboty malarskie elewacji lub termomodernizacji budynku każda o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, - dla zadania nr 2 PP1 : wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie roboty malarskie elewacji lub termomodernizacji budynku każda o wartości minimum 80.000,00 zł brutto,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Termin ustalony w pkt 1 lit.b) może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego w następujących przypadkach: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót o tyle dni ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru, b) wystąpienia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania określonego w §1.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pawlowice.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 67 pok nr 4.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Punkt obsługi klienta Urzędu Gminy znajdującym się budynku Gminnego Ośrodka Kultury Pawłowice ul. Zjednoczenia
  67..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:
  1. Modernizacja budynku SP nr 1 Pawłowice.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach których zostanie wykonana naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące: zabudowa boazerii w pasie okapu, malowanie elementów konstrukcji, wymiana części elementów pokrycia, remont ogrodzenia.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja budynku PP nr 1 Pawłowice.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach których zostaną wykonane prace : malowanie pokrycia dachowego z naprawą kominów, naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące: odnowienie boazerii drewnianej w pasie okapu, wymiana stolarki drzwiowej, remont części ogrodzenia.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2012.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  2012-06-08 11:00:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-05-24
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Klasyfikacja CPV

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×