Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Ośrodek Szkolenia Kierowców KODEKS Janusz Nolbert 1 / 3 79 880,00 114 500,00 79 880,00 100 581,00 0,57 0,89
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Warta: Zorganizowanie i przeprowadzenie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo szkolenia na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, szkolenia kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach realizacji projektu pn. Od bierności do zaradności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 117411 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96235 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, woj. łódzkie, tel. 0-43 829 40 29, faks 0-43 829 40 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo szkolenia na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, szkolenia kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach realizacji projektu pn. Od bierności do zaradności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo szkolenia na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, szkolenia kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach realizacji projektu pn. Od bierności do zaradności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia jak w nazwie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 314) oraz innych przepisów. 3 W szkoleniu weźmie udział 22 osoby. Przy czym w szkoleniu na prawo jazdy kat. B weźmie udział 11 osób; kat. C, C+E 11 osób. W szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej weźmie udział 5 osób a w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 6 osób. 4 Całościowe szkolenie na prawo jazdy powinno obejmować odpowiednią ilość godzin wykładów teoretycznych oraz jazd praktycznych odpowiadającą aktualnym przepisom: 4.1 Kategoria B: 4.1.1 30 godzin - zajęcia teoretyczne, 4.1.2 30 godzin - zajęcia praktyczne, 4.2 Kategoria C: 4.2.1 20 godzin - zajęcia teoretyczne, 4.2.2 30 godzin - zajęcia praktyczne, 4.3 Kategoria C+E: 4.3.1 20 godzin - zajęcia teoretyczne, 4.3.2 25 godzin - zajęcia praktyczne. 5 Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmować będzie 280 godzin a w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 140 godzin w tym zajęcia praktyczne i zakończy się egzaminem oraz wydaniem odpowiednich zaświadczeń (opłata Wykonawcy). 6 Szkolenie teoretyczne należy zorganizować w salach wykładowych (spełniające wymogi określone w ww. przepisach), którymi dysponuje Wykonawca w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego. 7 Szkolenia praktyczne powinny odbywać się w odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, zarówno jeżeli chodzi o jazdę na placu manewrowym jak i jazdę po mieście. 8 Wykonawca zorganizuje dla każdego uczestnika szkolenia badania lekarskie oraz inne badania niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu. Koszt badań pokryje Wykonawca. 9 Po zakończeniu szkolenia Wykonawca pokryje koszt egzaminu Państwowego (teoretycznego i praktycznego) za każdego uczestnika tylko jeden raz. W przypadku nie zdania egzaminu przez uczestnika szkolenia, koszt następnego egzaminu pokrywa on we własnym zakresie. 10 Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą dostarczy wykaz osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu. 11 Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca ubezpieczy każdego z uczestników. 12 Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram szkolenia do zatwierdzenia Zamawiającemu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Od bierności do zaradności współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców KODEKS Janusz Nolbert, ul. Polna 11D, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 79880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100581,00

 • Waluta: PLN.

2012-05-28
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×