Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Poligrafia BRO-KAL sc 1 / 4 29 241,10 72 212,00 29 241,10 331 827,03 0,33 0,16
Poligrafia BRO-KAL sc 2 / 4 2 999,49 43 266,46 2 999,49 42 398,79 0,06 0,13
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Zgorzelec: CYKLICZNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH ROBIONYCH, GOTOWYCH I RECEPT
Numer ogłoszenia: 119873 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110468 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7722858, faks 75 7722858.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CYKLICZNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH ROBIONYCH, GOTOWYCH I RECEPT.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CYKLICZNE DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH ROBIONYCH, GOTOWYCH I RECEPT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poligrafia BRO-KAL sc, Mąchocice Kapitulne 90, 96-001 Masłów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72212,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29241,10

 • Oferta z najniższą ceną: 29241,10 / Oferta z najwyższą ceną: 331827,03

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: zadanie 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poligrafia BRO-KAL sc, Mąchocice Kapitulne 90, 26-001 Masłów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43266,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29994,9

 • Oferta z najniższą ceną: 29994,9 / Oferta z najwyższą ceną: 42398,79

 • Waluta: PLN.

2012-05-30
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×