Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Tykocin: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie oraz w Zespole Szkół w Radulach w ramach projektu pn: Nasze dzieci-nasza przyszłość- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 263654 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Tykocina reprezentujący Gminę Tykocin , ul. Złota 2, 16-080 Tykocin, woj. podlaskie, tel. 085 7181627, faks 085 7181627.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie oraz w Zespole Szkół w Radulach w ramach projektu pn: Nasze dzieci-nasza przyszłość- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I - III w dwóch szkołach podstawowych w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie i Zespole Szkół w Radulach w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: Nasze dzieci -nasza przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w dwóch szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tykocin 1.W zależności od zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych, będą prowadzone zajęcia: 1). Indywidualne porady psychologiczne - pedagogiczne 2) zajęcia logopedyczne, 3)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla dzieci które mają trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 4)zajęcia uzdalniające matematyczne 5) zajęcia uzdalniające z przyrody dla dzieci zdolnych, 6) zajęcia plastyczne dla dzieci uzdolnionych 7) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów. Zajęcia będą realizowane w szkołach objętych projektem w dniach nauki szkolnej. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne według harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych przez dyrektorów szkół. Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWIZ. 3. Podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych: Części od 1-7 miejsce wykonywania usługi - SZKOŁA PODSTAWOWA w ZESPOLE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TYKOCINIE Część 1 Indywidualne porady psychologiczne - pedagogiczne - 61 godzin Część 2 zajęcia logopedyczne - 90 godzin Część 3 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla dzieci które mają trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin Część 4 zajęcia uzdalniające matematyczne - 60 godzin Część 5 zajęcia uzdalniające z przyrody dla dzieci zdolnych - 30 godzin Część 6 zajęcia plastyczne dla dzieci uzdolnionych - 30 godzin Część 7 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60 godzin Części od 8-13 miejsce wykonywania usługi - SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RADULACH Część 8 zajęcia logopedyczne - 30 godzin Część 9 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla dzieci które mają trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30 godzin Część 10 zajęcia uzdalniające matematyczne - 30 godzin Część 11 zajęcia uzdalniające z przyrody dla dzieci zdolnych -30 godzin Część 12 zajęcia plastyczne dla dzieci uzdolnionych - 30 godzin Część 13 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30 godzin Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi z danej szkoły i na terenie danej placówki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien dysponować osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności osobą/osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie do realizacji poszczególnych części zamówienia z minimum 3-letnim okresem stażu pracy w szkole tj: Część 1- wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja opiekuńczo wychowawcza, oraz kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Część 2 i 8 - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - studia magisterskie, podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu logopedii Część 3 i 9 - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna Część 4 i 10 - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna Część 5 i 11 - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym- edukacja wczesnoszkolna lub studia magisterskie, studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny z zakresu przyrody Część 6 i 12 - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna lub studia podyplomowe z zakresu sztuki bądź plastyki Część 7 i 13 - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym - edukacja wczesnoszkolna lub filologia polska oraz kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ b)pełnomocnictwo - w przypadku , gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w Tykocinie ul. Złota 2, 16-080 Tykocin, pok. nr 10 , na pisemny wniosek...

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Tykocinie ul. Złota 2, 16-080 Tykocin pok. Nr 7 (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2012-07-30 10:00:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-07-20
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×