Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Damnica: Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw na osiedlu Leśnym w Damnicy, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Damnica
Numer ogłoszenia: 161613 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Damnicy , ul. Górna 1, 76-231 Damnica, woj. pomorskie, tel. 059 8113046, faks 059 8484435.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.damnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw na osiedlu Leśnym w Damnicy, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Damnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykonawca załączy szczegółowe zestawienie cenowe i ilościowe zamówionych elementów według załączonego do dokumentacji przetargowej zestawienia urządzeń. (załącznik nr 6) Ceny urządzeń będą obejmowały również ich transport i montaż. 2) W cenie elementów wyposażenia placu zabaw należy uwzględnić wszelkie materiały niezbędne do zamontowania elementów m.in. stopy betonowe, śruby itp. 3) Materiały do produkcji - belki drewniane o przekroju okrągłym o średnicy O 100 mm, wykonane z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego. Drewno impregnowane i pomalowane. Elementy metalowe tj. drążki i poręcze malowane proszkowo. Ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej. Wszystkie łączenia, spawy i mocowania gładkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla użytkowników. 4) W skład zamówienia wchodzi także montaż 2 ławek: Ławka drewniana z oparciem - Wymiary całkowite: 1,80*0,50 m, wysokość siedziska 0,45 m, wysokość całkowita 0,85 m 5) Elementy placu zabaw muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone polskimi normami. Materiały substancje a także podzespoły tj. śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające winny posiadać wymagane aktualne atesty które zostaną przekazane z dniem odbioru zamówienia. 6) Urządzenia będą montowane w podłożu naturalnym - trawnik. Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane na placu zabaw urządzenia na okres 36 miesięcy. 2. Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy obowiązana jest dokonywać bezpłatnych przeglądów rocznych, przez okres trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Po każdej kontroli należy niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości. 3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przedłożenie dokumnentu - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przedłożenie dokumentu - Wykaz wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących: - zmian osób reprezentujących strony umowy W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.damnica.ibip.pl/public/?id=119284
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, pok. nr 1 - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2012-08-02 10:00:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-07-25
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×