Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
ING Bank Śląski Spółka AkcyjnaOddział Korporacyjny w KrakowieZespół Doradców Klienta Korporacyjnego w Olkuszu 1 / 3 562 400,00 575 000,00 562 400,00 581 825,04 0,80 0,98
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Słomniki: Udzielenie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 286606 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225630 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słomniki, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, woj. małopolskie, tel. 012 3881102, faks 012 3882102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2012 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2012 roku
1. Wysokość kredytu 3.000 000,00 PLN
2. Kredyt ma być uruchomiony w transzach
3. Wpływ I transzy kredytu na rachunek bankowy Gminy Słomniki po podpisaniu umowy na wniosek Zamawiającego wg potrzeb Zamawiającego.
4. Wpływ kolejnych transz kredytu będzie następował w zależności od potrzeb Zamawiającego (na rachunek bankowy Gminy Słomniki) na wniosek Zamawiającego wg potrzeb Zamawiającego.
5. Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości 0,00% od kwoty przyznanego kredytu określonej w ust. I Umowy.
6. Okres spłaty - 60 miesięcy od 30.03.2013 do 30.12.2017
7. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.
8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegać będą spłacie w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca po kwartale za dany okres obrachunkowy (kwartał).
9. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
10. Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty.
11. Jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego walutą rozliczeń jest złoty polski (PLN)
12. Zamawiający informuje, że:
1. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
3. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 prawa bankowego oraz że na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
4. nie posiada zaległości wobec ZUS i US.
5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu będzie dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej. W dniu 12.05.2012r. Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uzyskania niniejszej Opini.
6. Wysokość dotacji na inwestycje w latach 2009-2012 określono w sprawozdaniach Rb 27 S
7. nie jest możliwe dołączenie do oferty, projektu umowy wg wzoru banku, zawierającego zapisy SIWZ, zamiast proponowanego wzoru przez zamawiającego.
8. decyzja Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu zawarta jest w treści uchwały budżetowej.
9. posiada zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki -wg staniu na dzień 18.06.2012r.
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Data zaciągnięcia 01.12.2009 Kwota zaciągniętego zobowiązania 787.168, 00 zł Aktualne zadłużenie 481.058,00 zł Data zakończenia 30.11.2014
2) Bank Spółdzielczy w Słomnikach Data zaciągnięcia 14.12.2009 Kwota zaciągniętego kredytu 2.200.000, 00 zł Aktualne zadłużenie 1.940.000,00 zł Data zakończenia 31.12.2014
3) Bank Pocztowy S.A w Bydgoszczy Data zaciągnięcia 25.11.2010 Kwota zaciągniętego kredytu 10.000.000, 00 zł Aktualne zadłużenie 9.710.000,00 zł Data zakończenia 31.12.2018 Zamawiający informuje, że raty zaciągniętych
w/w zobowiązań spłacane są w okresach kwartalnych.
10. - Uchwała nr XII136/l1 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8.12.2011r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słomniki na lata 2012-2024 oraz wersja zmieniona - Uchwała budżetowa na 2012r - Uchwała w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za rok 2011 opublikowane zostały na stronie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Slomniki/podmiotowe/Rada/Uchwaly/
11. - Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej na 2012r. - Informacja o stanie mienia komunalnego na 2010 i 2011r. - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Slomniki/podmiotowe/Budzet+i+majatek/Budzet/2012/default.htm
12. Sprawozdania budżetowe: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb 27s, Rb 28s. za 2009r, 2010r,2011r, i I kwartał 2012 roku. -w załączeniu Zamawiający ustala następujący harmonogram spłaty rat kredytu : Rata Data/Termin spłaty Wysokość spłaty Rata Data/Termin spłaty Wysokość spłaty 2013 500.000,00 2016 900.000,00 1 30.03.2013 125.000,00 13 30.03.2016 225.000,00 2 30.06.2013 125.000,00 14 30.06.2016 225.000,00 3 30.09.2013 125.000,00 15 30.09.2016 225.000,00 4 30.12.2013 125.000,00 16 30.12.2016 225.000,00 2014 500.000,00 2017 300.000,00 5 30.03.2014 125.000,00 17 30.03.2017 75.000,00 6 30.06.2014 125.000,00 18 30.06.2017 75.000,00 7 30.09.2014 125.000,00 19 30.09.2017 75.000,00 8 30.12.2014 125.000,00 20 30.12.2017 75.000,00 2015 800.000,00 9 30.03.2015 200.000,00 10 30.06.2015 200.000,00 11 30.09.2015 200.000,00 12 30.12.2015 200.000,00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ING Bank Śląski Spółka AkcyjnaOddział Korporacyjny w KrakowieZespół Doradców Klienta Korporacyjnego w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 21, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 575000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 562400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 562400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 581825,04

 • Waluta: PLN.

2012-08-06
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×