Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Ośrodek Szkolenia Pani.K. Magdalena Kowalska 1 / 4 1 530,00 2 380,00 1 530,00 2 266,10 0,52 0,81
Ośrodek Szkolenia Pani.K. Magdalena Kowalska 2 / 4 11 475,00 17 850,00 11 475,00 16 179,75 0,52 0,83
Ośrodek Szkolenia Pani.K. Magdalena Kowalska 3 / 4 6 120,00 9 520,00 6 120,00 9 139,20 0,52 0,80
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Łaziska Górne: Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 287924 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134811 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, ul. Chopina 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 224 10 39, faks 32 224 10 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka oświatowa samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Łaziska Górne objętych projektem Szóstka z plusem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zamówienie podzielone zostało na 3 części: 1 część - przeprowadzenie 34 godzin zajęć dodatkowych z plastyki w Przedszkolu nr 2 przy ul. Miodowej 11 w Łaziskach Górnych. 2 część - przeprowadzenie 255 godzin zajęć dodatkowych z plastyki w Przedszkolu nr 3 przy ul. Zielonej , w Przedszkolu nr 4 przy ul. Mokierskiej, w Przedszkolu nr 5 przy ul. Chopina oraz w Przedszkolu nr 7 przy ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych. 3 część - przeprowadzenie 136 godzin zajęć dodatkowych z plastyki w Przedszkolu nr 6 przy ul. Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych . Zajęcia plastyczne realizowane będą na poziomie przedszkolnym, a generalną zasadą będzie : - pobudzanie wrażliwości i rozwijanie dziecięcych talentów, - wzbudzanie zainteresowania sztuką, twórczością ludową, - rozwijanie inwencji twórczej dziecka, - kształtowanie u dzieci umiejętności tworzenia obrazów inspirowanych muzyką, fotografią, literaturą poprzez zastosowanie różnego rodzaju technik plastycznych np. malowanie farbami, rysowanie węglem, mokre w mokrym, rzeźba z masy solnej, obrazek z gipsu, modelowanie z plasteliny itp. Zajęcia z plastyki przeprowadzane będą w grupach, z podziałem dzieci ze względu na wiek: - grupa dzieci w wieku od 3 do 4 lat - grupa dzieci w wieku 5 lat. Wymiar godzinowy prowadzenia zajęć: 60 minut dla każdej grupy dzieci. Zajęcia odbywać się będą między 13.00-15.00, tj. w godzinach otwarcia
w/w placówki przedszkolnej, lecz poza godzinami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tzn. poza godz.8.00-13.00, po uzgodnieniu planu tych zajęć bezpośrednio z dyrektorem przedszkola. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie własnego programu zajęć na okres obowiązywania umowy oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji, bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć, w tym prowadzenie miesięcznej karty czasu pracy, przeprowadzenie na zakończenie zajęć otwartych dla Rodziców. Materiały do przeprowadzenia zajęć zapewni zamawiający.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotowy projekt Szóstka z plusem współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: przeprowadzenie 34 godzin zajęć dodatkowych z plastyki w Przedszkolu nr 2 przy ul. Miodowej 11 w Łaziskach Górnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Pani.K. Magdalena Kowalska, ul. Łozińskiego 15, 31-988 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1530,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2266,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: przeprowadzenie 255 godzin zajęć dodatkowych z plastyki w Przedszkolu nr 3 przy ul. Zielonej , w Przedszkolu nr 4 przy ul. Mokierskiej, w Przedszkolu nr 5 przy ul. Chopina oraz w Przedszkolu nr 7 przy ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Pani.K. Magdalena Kowalska, ul. Łozińskiego 15, 31-988 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11475,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11475,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16179,75

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: przeprowadzenie 136 godzin zajęć dodatkowych z plastyki w Przedszkolu nr 6 przy ul. Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Pani.K. Magdalena Kowalska, ul. Łozińskiego 15, 31-988 Kraków, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6120,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9139,20

 • Waluta: PLN.

2012-08-06
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×