Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakłady Usługowe EZT S.A. 1 / 6 303 567,00 280 151,22 209 577,30 365 174,25 0,88 1,06
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Katowice: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami w 20 jednostkach MOPS Katowice
Numer ogłoszenia: 179191 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2511451, 2517817, faks 032 2512712 w. 129 lub 136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami w 20 jednostkach MOPS Katowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien w budynkach MOPS Katowice oraz sprzątanie dojścia do obiektów i odśnieżanie zimą przed obiektami: - TPPS-1, ul. Andrzeja 10, - TPPS-2, ul. Warszawska 42 - TPPS-3, ul. Oblatów 24, - TPPS-4, ul. Gliwicka 96, - TPPS-5, ul. Dębowa 16c - TPPS-6, ul. Czecha 2 - TPPS-7, ul. Świdnicka 35a, - TPPS-8, ul. Łętowskiego 6a, - TPPS-9, ul. Krakowska 138 - TPPS-10, ul. Krakowska 138, - CPS i archiwum ul. Morcinka 19a, - SBD, ul. Morcinka 19a, - OIK, ul. Mikołowska 13a - budynek dyrekcji MOPS, ul. Jagiellońska 17 - MZON, ul. Gliwicka 102 - PION i PAL-M, ul. Krakowska 138 i ul. Krakowska 136 - CRS, ul. Kilińskiego 19/1 - DO ul. Wojewódzka 23 - DN, ul. Krakowska 138 - DDM ul. Świdnicka 35a o łącznej powierzchni użytkowej 5869,78 m2, wraz z oknami o łącznej pow. 1198,80 m2 i łącznej powierzchni terenów zewnętrznych - dojścia do budynków o powierzchni 814,00 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.90.00-2, 90.91.13.00-9, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakłady Usługowe EZT S.A., ul. Modrzewiowa 7, 41-219 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280151,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 303567,00

 • Oferta z najniższą ceną: 209577,30 / Oferta z najwyższą ceną: 365174,25

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania powszechnie dostępna, gdyż istnieje wiele podmiotów mogących zrealizować przedmiotowe zamówienie, tak na rynku lokalnym jak i krajowym, o określonych normach technicznych i ustalonych standardach jakościowych przeciętnych w danej branży oraz charakteryzująca się małym stopniem złożoności przedmiotu zamówienia, polegająca na systematycznym utrzymaniu porządku w budynkach i na terenach przyległych, administrowanych przez Zamawiającego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 280.151,22 zł tj. 69.696,29 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna).

2012-08-20
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×