Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Usługi Hydrauliczne i Ogólnobudowlane Paweł Wojtalik 1 / 1 167 947,20 170 262,90 167 947,20 167 947,20 0,80 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Kutno: Całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie
Numer ogłoszenia: 307556 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269122 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Nieruchomości Miejskich, ul. Oporowska 5, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 024 252 81 00, faks 024 252 81 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zarządzanie nieruchomościami miejskimi.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest całodobowe pogotowie awaryjne oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wod. - kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej w zasobach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - załącznik Nr 4 do siwz (Zakres całodobowego pogotowia awaryjnego oraz obsługi konserwacyjnej) , - załącznik Nr 5 do siwz (Wykaz lokali podlegających obsłudze całodobowego pogotowia awaryjnego oraz konserwacji wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o., c.w.u. oraz kanalizacji deszczowej),.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Hydrauliczne i Ogólnobudowlane Paweł Wojtalik, Gołębiew Nowy 79, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170262,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 167947,20

 • Oferta z najniższą ceną: 167947,20 / Oferta z najwyższą ceną: 167947,20

 • Waluta: PLN.

2012-08-21
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×