Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przewóz Osób Sylwester Lasak 1 / 4 21 898,94 17 592,59 18 898,92 48 160,44 1,01 0,65
Przewóz Osób, Sylwester Lasak 2 / 4 27 236,20 17 592,59 23 273,78 61 243,99 1,26 0,64
Przewóz Osób, Sylwester Lasak 3 / 4 29 829,92 29 830,00 27 593,24 62 735,80 0,81 0,66
Przewóz Osób Sylwester Lasak 4 / 4 23 273,78 17 592,59 23 273,78 51 488,78 1,08 0,62
Przewóz Osób Sylwester Lasak 5 / 6 23 273,78 21 111,11 23 273,78 53 218,62 0,90 0,61
Przewóz Osób Sylwester Lasak 6 / 6 23 273,78 21 111,11 23 273,78 53 218,62 0,90 0,61
Przewóz Osób Sylwester Lasak 7 / 4 23 273,78 17 592,59 23 273,78 53 218,62 1,08 0,61
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Wiślica: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci.
Numer ogłoszenia: 327618 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278570 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2012/2013 i tym samym liczba dni wykonania usługi uczniów wynosi 190 dni.Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwozu dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki wraz z opiekunem dzieci

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób Sylwester Lasak, Szczerbaków 43, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21898,94

 • Oferta z najniższą ceną: 18898,92 / Oferta z najwyższą ceną: 48160,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób, Sylwester Lasak, Szczerbaków 43, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27236,20

 • Oferta z najniższą ceną: 23273,78 / Oferta z najwyższą ceną: 61243,99

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób, Sylwester Lasak, Szczerbaków 43, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29830,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29829,92

 • Oferta z najniższą ceną: 27593,24 / Oferta z najwyższą ceną: 62735,80

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób Sylwester Lasak, Szczerbaków 43, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23273,78

 • Oferta z najniższą ceną: 23273,78 / Oferta z najwyższą ceną: 51488,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób Sylwester Lasak, Szczerbaków 43, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21111,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23273,78

 • Oferta z najniższą ceną: 23273,78 / Oferta z najwyższą ceną: 53218,62

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób Sylwester Lasak, Szczerbaków 43, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21111,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23273,78

 • Oferta z najniższą ceną: 23273,78 / Oferta z najwyższą ceną: 53218,62

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Koniecmosty, Jurków, Stawiszyce wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przewóz Osób Sylwester Lasak, Szczerbaków, 28-160 Wiślica, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23273,78

 • Oferta z najniższą ceną: 23273,78 / Oferta z najwyższą ceną: 53218,62

 • Waluta: PLN.

2012-09-03
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×