Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Blacharstwo Dekarstwo H.T.Z. Tomys s.c. Henryk Tomys, Tadeusz Tomys, Zdzisław Tomys 1 / 2 409 194,30 440 569,62 404 208,21 409 194,30 0,76 1,01
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Babimost: Roboty budowlane obiektów kwatery łowieckiej z leśniczówką w miejscowości Przygubiel 3
Numer ogłoszenia: 352408 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286818 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Babimost, ul. Leśna 17, 66-110 Babimost, woj. lubuskie, tel. 068 3512255, faks 068 3512475.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Państwowe Gospodarstwo Leśne LP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane obiektów kwatery łowieckiej z leśniczówką w miejscowości Przygubiel 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących następujących zadań i polegających na:
1) Remont kwatery myśliwskiej z leśniczówką Przygubiel 3 - wykonanie przepony poziomej za pomocą aktywatora krzemianowego, - wykonanie drenu opaskowego w celu odwodnienia obiektu i odprowadzenia wód opadowych poza obrys budynku. - wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych budynku, - wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokół budynku, - wykonanie prefabrykowanych doświetlaczy PCV w istniejących oknach piwnic, - wymiana okładzin schodów zewnętrznych na płytki klinkierowe, - malowanie tynków elewacji farbami silikonowymi, - malowanie elementów drewnianych elewacji lakierobejcą, - uzupełnienie ubytków w tynkach w piwnicach, malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.
2) Remont budynku gospodarczego Przygubiel 3 - wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę, - wymiana niezbędnych elementów więźby dachowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku, - wykonanie termomodernizacji ścian budynku, - malowanie elewacji farbami silikonowymi, - wykonanie remontu istniejących schodów wejściowych do pomieszczenia gospodarczego oraz wejściowych do WC, - wykonanie zadaszenia wejść w postaci osłon wiatrowych na profilach aluminiowych z wypełnieniem płytą poliwęglanową dwukomorową gr. 15mm. - wykonanie balustrady wejścia toalety z rur stalowych.
3) Rozbiórka stodoły drewnianej Przygubiel 3 - wykonanie rozbiórki całości obiektu z wyburzeniem ścian murowanych, - wywóz i utylizacja gruzu betonowego, ceglanego i papy izolacyjnej, - wyrównanie terenu po rozbiórce.
4) Budowa wiaty stalowej w miejscu istniejącej stodoły drewnianej przeznaczonej do rozbiórki - wykonanie wiaty gospodarczej usytuowanej w miejscu rozebranej stodoły: - ramy z profili stalowych ocynkowanych w rozstawie zmiennym, - ściany - poszycie ściany tylnej z blachy trapezowej T2 kolor zielony, - dach dwuspadowy, kąt nachylenia 150 i 310, pokrycie blachą trapezową, - wykonanie odwodnienia dachu za pomocą rynien i rur spustowych PCV, - posadzka z kostki betonowej w krawężniku drogowym w kolorze ciemnoszarym.
5) Remont istniejącego ogrodzenia frontowego oraz budowa nowego ogrodzenia w pozostałej części południowo - zachodniej
a) w zakresie remontu: - wymurowanie 3 szt. nowych słupków z cegły z rozbiórki, - wykonanie nowej rolki z cegły klinkierowej, na zaprawie systemowej z trasem w kolorze jak istniejąca, - osadzenie na słupkach tzw. czapek z płyty granitowej grubości 3 cm, - oczyszczenie ciśnieniowo elementów murowanych przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, - zamontowanie nowych przęseł - konstrukcja profile stalowe, wypełnienie deski drewniane z drewna olchowego klasy C30, deski grubości 20mm, powłoki malarskie - lakierobejca, - wymiana bramy głównej wjazdowej - jednoskrzydłowej, przesuwanej, z napędem elektrycznym i sterowaniem bezprzewodowym, wypełnienie deski jak pozostałych przęseł, - wymiana 2 szt. furtek w ogrodzeniu, jednoskrzydłowych, na profilach stalowych, wypełnienie deską jak pozostałe elementy z zamontowanym zamkiem z wkładką patentową - klucz jednakowy do otwierania wszystkich zamków w ogrodzeniu - dwóch furtek i bramy przesuwanej.
b) w zakresie budowy nowego ogrodzenia: - wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych, obetonowanych w rozstawie co 2÷2,1m. - wykonanie ogrodzenia na słupkach o średnicy 50/3mm i wysokości ponad gruntem do 160cm oraz z siatki ogrodzeniowej tzw. ślimakowej 50x50x3mm o wysokości 150cm. - wszystkie elementy ogrodzenia wykonać ocynkowane galwanicznie. Usytuowanie budynków na działce ewidencyjnej nr 142/5, 142/8 Obręb Sulechów - obszar wiejski Buków, Gm. Sulechów, powiat zielonogórski..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.40.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Blacharstwo Dekarstwo H.T.Z. Tomys s.c. Henryk Tomys, Tadeusz Tomys, Zdzisław Tomys, ul. Brzozowa 16, Kargowa 66-120, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 440569,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 409194,30

 • Oferta z najniższą ceną: 404208,21 / Oferta z najwyższą ceną: 409194,30

 • Waluta: PLN.

2012-09-18
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×