Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Stowarzyszenie Instytut Zachodni 1 / 6 81 680,00 144 000,00 67 400,00 126 000,00 0,46 0,84
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. 2 / 6 60 000,00 128 000,00 58 000,00 112 000,00 0,38 0,71
Dorośli Dzieciom 1 / 6 81 680,00 144 000,00 67 400,00 126 000,00 0,46 0,84
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zarządzanie sytuacyjne - efektywne przywództwo w zespole
Numer ogłoszenia: 204947 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175173 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8567-300, faks 61 8515-635.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zarządzanie sytuacyjne - efektywne przywództwo w zespole.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poprawa kompetencji zawodowych uczestników, doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami podstawowymi w przeprowadzaniu procesu rehabilitacji społecznej oraz kształtowania nawyków celowej aktywności. Zakres tematyczny: a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań: - motywacja - definicje, główne teorie, - warunki gotowości do zmiany, - partnerstwo i stopniowanie wsparcia, - przyczyny oporu przed zmianą, b) kształtowanie nawyków celowej aktywności: - warunki efektywnej komunikacji z uczestnikiem ŚDS, - analiza zachowań uczestników ŚDS a, - kształtowanie nawyków celowej aktywności, - metody kształtowania zachowań, c) prowadzenie treningu zachowań społecznych: - trening zachowań: formy i rodzaje, - zasady planowania i prowadzenia treningu zachowań społecznych, - dobór metod i technik prowadzenia treningu zachowań społecznych do specyficznych potrzeb uczestnika ŚDS, - cechy dobrego terapeuty, - wypalenie zawodowe u osób prowadzących treningi zachowań społecznych. Sposób organizacji szkolenia: Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 60 osób, w podziale na trzy grupy, w wymiarze 45 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut). Szkolenie realizowane będzie w cyklu 3 dwudniowych (15 godzinnych) zjazdów wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ. Część 2 Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Zarządzanie sytuacyjne - efektywne przywództwo w zespole . Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania metod zarządzania sytuacyjnego poprzez poznanie jego podstawowych założeń i zasad teoretycznych oraz naukę praktycznych umiejętności efektywnego przywództwa w zespole, niezbędnych w pracy w jednostkach pomocy i integracji społecznej . Zakres tematyczny: a) etapy rozwoju pracownika b) dojrzałość kompetencyjna i psychologiczna c) style zarządzania sytuacyjnego, zachowania efektywne i nieefektywne d) cykl komunikacji - dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika e) wspieranie postawy odpowiedzialności pracownika f) proces i style delegowania obowiązków i odpowiedzialności, przywództwo w drodze do osiągnięcia celu g) informacja zwrotna jako ocena w procesie egzekwowania wykonania zadania Sposób organizacji szkolenia: Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 40 osób, w podziale na dwie grupy, w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (przy założeniu, że jedna godzina zajęć dydaktycznych to 45 minut). Szkolenie realizowane będzie w cyklu 4 dwudniowych (15-godzinnych) zjazdów wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych zjazdów dowozu, zakwaterowania oraz wyżywienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.2. do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla Części 1 i 2. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Rekrutacja i obsługa administracyjna: Współpraca z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenie listy uczestników oznacza: - nawiązanie kontaktu Wykonawcy z jednostkami pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce i na podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów do grupy, - przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania jej akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego zjazdu, - poinformowanie kandydatów, po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez Zamawiającego (baza e-mail jednostek pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce). Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia i informowanie o szkoleniu jednostek pomocy społecznej w Wielkopolsce. Organizacja szkolenia Dojazd: Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników na każdy zjazd: - pierwszego dnia zjazdu z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym realizowane będzie szkolenie oraz - po zakończeniu zjazdu powrót do miejsca zbiórki. Zakwaterowanie: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników zjazdów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim, w tym w mieście Poznaniu. Sale szkoleniowe: Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Wyżywienie: Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas zjazdu: - pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację, - drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, - 1 serwis konferencyjny w każdym dniu szkolenia, - zorganizowanie kolacji integracyjnej podczas pierwszego zjazdu. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji szkolenia dla obu części: Pierwszy zjazd szkolenia musi zostać zrealizowany, tj. zakończony, w terminie do 31 października 2012 r. Całość szkolenia musi zostać zrealizowana do 30 listopada 2012 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.11.00.00-4, 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni, ul. Bukowska 26/1, 60-811 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
 • Dorośli Dzieciom, ul. Szkolna 8/7, 89-400 Sępólno Krajeńskie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 67400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 126000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zarządzanie sytuacyjne - efektywne przywództwo w zespole

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 116/4, 50-347 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 60000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 58000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112000,00

 • Waluta: PLN.

2012-09-25
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×