Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Związek Spółek Wodnych w Jarocinie 1 / 3 314 340,98 339 364,08 279 345,76 394 617,65 0,75 0,93
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Ostrów Wielkopolski: Konserwacja cieków naturalnych w 2012 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 20 Lubieszka
Numer ogłoszenia: 371988 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 303782 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 736 28 02, faks 062 7365188.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja cieków naturalnych w 2012 r. - Inspektorat Jarocin ob. nr 20 Lubieszka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty konserwacyjne na obiekcie nr 20 Lubieszka - rozmiar rzeczowy 92,327 km w tym: - Lutynia w km 3+500-26+500, tj. 23,000 km, - Lipinka w km 5+680-9+700, 9+800-10+200, 10+320-10+380, 10+420-10+510, 10+580-11+610, 11+760- 16+100, tj. 9,940 km, - Kanał Żerniki w km 4+250-4+750, tj. 0,500 km, - Lubieszka w km 0+000-5+000, 11+100-18+200, 21+284-28+700, 28+700-31+000, tj. 21,816 km, - Kanał Stefanowski w km 0+000-4+425, tj. 4,425 km, - Lubianka w km 0+000-0+700, 7+250-12+000, tj. 5,450 km, - Kanał Ulgi I w km 0+000-6+756, 6+894-7+204, tj. 7,066 km, - Obra w km 0+320-18+000, 19+800-22+000, 23+500-23+750, tj. 20,130 km.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Związek Spółek Wodnych w Jarocinie, ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 339364,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 314340,98

 • Oferta z najniższą ceną: 279345,76 / Oferta z najwyższą ceną: 394617,65

 • Waluta: PLN.

2012-09-28
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×