Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając 1 / 2 54 615,60 100 000,00 54 615,60 116 550,02 0,44 0,64
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Lesznowola: Odławianie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lesznowola w roku 2012
Numer ogłoszenia: 212115 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198071 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odławianie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lesznowola w roku 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt ( psów i kotów ) z terenu Gminy Lesznowola do miejsca czasowego pobytu zwierząt, 2) wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich po przywiezieniu zwierzęcia do miejsca czasowego pobytu - obowiązkowe: zabieg sterylizacji/kastracji, odrobaczenie, szczepienia obowiązkowe - wścieklizna, 3) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do bazy danych, prowadzenie bazy danych oraz przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, 4) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, 5) leczenie przyjętych bezdomnych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, 6) informowanie Gminy o miejscach przekazania zwierząt i nowych właścicielach na podstawie bazy danych mikrochipów, jak też bazy danych adopcji wyłapanych psów. Dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy. 7) zapewnienie pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lesznowola w przypadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, c) pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymywane oraz muszą przejść kwarantannę (badanie w kierunku wścieklizny). 8) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 9) sterylizacja/kastracja wolno żyjących kotów. Zamawiający przewiduje, że ilość bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Lesznowola w trakcie trwania umowy będzie wynosiła ok. 30 szt. i może ulec zmianie. Ilość bezdomnych kotów odłowionych z terenu Gminy Lesznowola w trakcie trwania umowy będzie wynosiła ok. 15 szt., przy czym wyłapywane będą tylko w szczególnych przypadkach takich jak m.in. powypadkowe, wymagające dalszego leczenia. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy Lesznowola lub Policję, pod numerem telefonu wskazanym przez Wykonawcę, w ciągu 24 godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając, ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54615,60

 • Oferta z najniższą ceną: 54615,60 / Oferta z najwyższą ceną: 116550,02

 • Waluta: PLN.

2012-10-04
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×