Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Ewa Kinecka Studio EKA Pracownia Projektowa 1 / 1 6 344,00 5 250,00 6 344,00 6 344,00 0,98 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczenia piwnicznego znajdującego się pod zapleczem Sali R. Longchampsa - zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. (Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pomieszczeń w Muzeum UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu)
Numer ogłoszenia: 370563 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330453 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczenia piwnicznego znajdującego się pod zapleczem Sali R. Longchampsa - zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. (Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pomieszczeń w Muzeum UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie zakresu projektu remontu i przebudowy pomieszczeń Muzeum UWr. o remont pomieszczenia piwnicznego znajdującego się pod zapleczem Sali Longchampsa Dane z ewidencji gruntów: Jednostka ewidencyjna: Wrocław Obręb: Stare Miasto Arkusz mapy: 26 Nr działki: 3-1 Nr księgi wieczystej: WR1K-00057999-3 Opis obiektu: Zaplecze Sali Longchampsa jest wydzielone ścianą działową od sali wystawienniczej. Jest dwupoziomowe (drewniany strop i schody) i pełni funkcję magazynowo-techniczną. Pod tym pomieszczeniem w piwnicy znajduje się wentylatornia z nagrzewnicami obsługującymi Aulę Leopoldina. Urządzenia wentylatorni są niesprawne. W pomieszczeniu z nagrzewnicą posadzka jest zagruzowana, drzwi do komory są nieszczelne. Kanał prowadzący do wentylatora jest skorodowany. Nad pomieszczeniem znajduje się sufit z blachy, nad którym znajdują się w 2 warstwach rury żeliwne żebrowane będące kiedyś nagrzewnicami dawnego układu wentylacyjnego. Obecnie rury grzewcze są rozłączone i nie spełniają pierwotnego przeznaczenia. Zarówno pomieszczenie wentylatorni jak również znajdujące się w nim urządzenia wentylacyjne nie spełniają żadnych wymagań stawianych współczesnym układom wentylacji. W pomieszczeniu zaplecza podłoga wykonana jest z desek na legarach. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres opracowania Projekt remontu piwnicy będzie obejmował wzmocnienie stropu między piwnicą a zapleczem Sali Longchampsa oraz modernizację wentylatorni. Blaszany sufit podwieszony w wentylatorni w piwnicy wraz z pozostałościami nieczynnej już instalacji grzewczej usytuowanej powyżej sufitu będzie zlikwidowany. Konieczne będzie również rozebranie istniejącej podłogi i stropu nad piwnicą. Wymiana stropu wynika z uwagi na planowane wprowadzenie regałów i wymagane bardzo duże obciążenie dla pomieszczenia, w którym składowane mogą być druki na papierze kredowym. Nowy strop powinien mieć zaprojektowaną izolację termiczną. Zakres czynności Wykonawcy związany z realizacją umowy:
1.Pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania.
2.Rozszerzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej:
a)projekt budowlany z kompletem uzgodnień w tym uzgodnieniem uzyskanym od Użytkownika,
b)projekt wykonawczy,
c)przedmiar robót,
d) kosztorysy inwestorskie,
e)zbiorcze zestawienie kosztów
f)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
g)informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
h)instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
i)uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków,
j)Decyzję o pozwoleniu na budowę. o część dotyczącą remontu pomieszczenia piwnicznego pod zapleczem Sali Longchampsa.Przy wykonywaniu dodatkowych prac projektowych należy uwzględnić zalecenia Inspektora BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Pełnomocnika Rektora ds. Konserwacji Zabytków. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i musi spełniać wymagania ustawy (Prawo zamówień publicznych) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy: -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389, -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. nr 202, poz.2072...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Kinecka Studio EKA Pracownia Projektowa, ul. Godebskiego 1 B, 51-691 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6344,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6344,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6344,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1.Zamówienie dodatkowe udziela się dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych Warunek spełniony - Wykonawca już realizuje podstawowy zakres usług na podstawie Umowy nr 34(2010)DIR z dnia 03.09.2010. 2.Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym Warunek spełniony - projekt remontu piwnicy nie wchodzi w zakres projektu podstawowego, który obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń Muzeum UWr. w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego na parterze. 3.Zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia Warunek spełniony - maksymalna możliwa kwota zamówień dodatkowych udzielanych w trybie z wolnej ręki wynosi: 48 000,00 PLN netto x 50% = 24 000,00 PLN netto. Planowana wysokość niniejszego zamówienia to 5 250,00 PLN netto. Jest to pierwsze zamówienie dodatkowe udzielane w trybie z wolnej ręki do Umowy nr 34(2010)DIR z dnia 03.09.2010. 4.Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego Warunek spełniony - bez remontu piwnicy niemożliwa będzie wentylacja pomieszczeń Muzeum i klimatyzacja Auli Leopoldina. Dla Auli Leopoldina wykonane zostało studium pn. (Ustalenie optymalnego sposobu klimatyzowania pomieszczenia Auli Leopoldina), ale z chwilą odkrycia zabytkowych fresków w sali nad Aulą w czerwcu tego roku, stało się one w dużym stopniu nieaktualne. Dlatego nowo odkryte pomieszczenie jest tak ważne, a dostać się do niego można jedynie od zaplecza Muzeum. Muzeum do tej pory nie było wentylowane i teraz zdarzyła się sposobność poprawy tej sytuacji. 5.Zamówienie dodatkowe stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Warunek spełniony - podczas wykonywania ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej odkryto pomieszczenie, w którym umieszczony jest nie funkcjonujący już dziś system grzewczy Auli Leopoldyńskiej. Wejście do tego pomieszczenia od strony piwnicy jest niemożliwe ze względu na ścianę grubości 280 cm. Konieczna jest więc przebudowa stropu między zapleczem Sali Longchampsa a piwnicą, co pociąga za sobą dodatkowe prace projektowe. 6.Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów Warunek spełniony - po przeprowadzonej ekspertyzie okazało się, że konieczny jest remont piwnicy pod zapleczem Muzeum. Wiąże się to z rozkuciem stropu piwnicy będącym jednocześnie podłogą zaplecza. Poza tym podczas przebudowy stropu będzie możliwe uporządkowanie piwnicy, która mieści system wentylatorowo - nagrzewowy tej części Gmachu Głównego. Jeśli teraz nie wyremontuje się tej piwnicy, trzeba będzie powtórnie rozkuwać jej strop podczas remontu Sali Leopoldina i powtórnie remontować zaplecze Muzeum. Zlecenie projektu remontu piwnicy innemu wykonawcy byłoby nieracjonalne, gdyż wtedy część projektu zgodnie z umową 34/2010/DIR związana z zapleczem Sali Longchampsa byłaby nieprzydatna. Zaistniała więc przesłanka wymieniona w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b

2010-12-23
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×