Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Budowlano-Drogowy Marcin Słoma 1 / 5 36 493,79 45 209,64 36 493,79 56 112,78 0,66 0,79
Zakład Budowlano-Drogowy Marcin Słoma 2 / 5 32 158,97 38 184,03 32 158,97 57 280,49 0,68 0,72
Zakład Budowlano-Drogowy Marcin Słoma 3 / 5 49 289,17 57 147,41 49 289,17 79 664,95 0,70 0,76
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Pińczów: Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pińczów w 2012r.
Numer ogłoszenia: 406998 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278738 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów, ul. 3 Maja 23, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3572211, faks 041 3572211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pińczów w 2012r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odcinkowym remoncie dróg leśnych Nadleśnictwa Pińczów, w leśnictwie Góry nr 532/220, w leśnictwie Michałów nr 719/220, w leśnictwie Bogucice nr 484/220. Remont polegać ma na wykonaniu wzmocnienia, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym, wykonaniu nawierzchni z tłucznia wraz z zagęszczeniem, wykonanie rowów i przepustów. Zamawiający podzielił zadanie na 3 części. Zadanie nr 1 - Remont drogi leśnej nr 484/220 w leśnictwie Bogucice na odcinku od km 1+225 do km 1+730 o dł. 505 mb Zakres robót obejmuje: - Wzmocnienie, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym granulacji 0- 31,5 mm warstwa dolna grubości 10 cm. - Wykonanie nawierzchni z tłucznia o grubości 10 cm. - Wykonanie przepustów na zjazdach z rur żelbetowych O 40 cm na ławie z tłucznia - 8 mb. - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych - 2 szt. - Wymiana dwóch rur O 60 oraz ścianek czołowych. - Obustronna renowacja rowów z uzupełnieniem poboczy i odwozem nadmiaru ziemi. Zadnie nr 2 - Remont drogi leśnej nr 532/220 w leśnictwie Góry na odcinkach: od km 2+785 do km 2+850 o dł. 65 mb, od km 2+920 do km 3+020 dł. 100 mb, od km 3+180 do km 3+ 205 o dł. 25 mb, od km 3+250 do km 3+500 o dł. 250 mb, od km 3+635 do km 3+660 o dł. 25 mb, od km 3+720 do km 3+770 dł. 50 mb, ogółem dł. 515 mb. Zakres robót obejmuje: - Wzmocnienie, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym, średnia grubości 10 cm. - Wykonanie nawierzchni z tłucznia o grubości 10 cm. - Odmulanie renowacja rowów z uzupełnieniem poboczy po str. lewej oraz ścięcie wyrównanie i uzupełnienie poboczy ziemią po str. prawej z odwozem nadmiaru ziemi na odległość do 2km. Zadanie nr 3 - Remont drogi leśnej nr 456/220 w leśnictwie Włochy na odcinkach: od km 3+200 do km 3+500, dł. 300 mb, i od km 3+700 do km 4+200 dł. 500 mb, ogółem dł. 800 mb. Zakres robót obejmuje: - Wzmocnienie, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym granulacji 0- 31,5 mm warstwa dolna grubości 10 cm. - Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm. - Wykonanie przepustu na zjeździe z rur żelbetowych O 40 cm na ławie z tłucznia - 8 mb. - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych. - Obustronna renowacja rowów z uzupełnieniem poboczy i odwozem nadmiaru ziemi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont drogi leśnej nr 484/220 w leśnictwie Bogucice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy Marcin Słoma, Miąsowa 37, 28-305 Sobków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45209,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36493,79

 • Oferta z najniższą ceną: 36493,79 / Oferta z najwyższą ceną: 56112,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Remont drogi leśnej nr 532/220 w leśnictwie Góry

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy Marcin Słoma, Miąsowa 37, 28-305 Sobków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38184,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32158,97

 • Oferta z najniższą ceną: 32158,97 / Oferta z najwyższą ceną: 57280,49

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Remont drogi leśnej nr 456/220 w leśnictwie Włochy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Drogowy Marcin Słoma, Miąsowa 37, 28-305 Sobków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57147,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49289,17

 • Oferta z najniższą ceną: 49289,17 / Oferta z najwyższą ceną: 79664,95

 • Waluta: PLN.

2012-10-19
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×