Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji 1 / 6 80 995,50 233 500,00 80 995,50 199 260,00 0,28 0,58
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Kołbaskowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu
Numer ogłoszenia: 425996 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334466 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3119521, faks 091 3119510 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji administracyjnych oraz prowadzenie niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją Kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.54.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, Al. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80995,50

 • Oferta z najniższą ceną: 80995,50 / Oferta z najwyższą ceną: 199260,00

 • Waluta: PLN.

2012-10-30
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×