Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Ostrów Wielkopolski: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: realizacja szkoleń i kursów zawodowych: kurs obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej
Numer ogłoszenia: 257633 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5921122 w. 244, faks 062 5921216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: realizacja szkoleń i kursów zawodowych: kurs obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej Ilość osób (uczestników kursu/szkolenia) - maksymalnie 14 osób, Ilość godzin - 30 godzin zajęć łącznie ( od 13 do 15 godzin zajęć teoretycznych, od 13 do 17 godzin zajęć praktycznych) Szkolenie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni. Miejsce szkolenia - na terenie miasta Ostrowa Wlkp. lub poza miastem Ostrowem Wielkopolskim z zapewnieniem przez firmę szkoleniową dojazdu uczestników projektu do miejsca szkolenia i powrotu uczestników do miejsca zamieszkania. Cel kursu/szkolenia oraz zakres tematyczny kursu: celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy przy instalacjach zasilania pojazdów samochodowych gazem oraz przygotowanie do egzaminu, ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów, gazy stosowane do napędu pojazdów, instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG, budowa zbiorników LPG, oznakowanie zbiorników LPG, warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem, napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG, czynności robocze i kontrolne, podstawowe wiadomości o dozorze technicznym, przepisy bhp i ppoż (Przepisy przeciwpożarowe). Zajęcia teoretyczne i praktyczne z obsługi kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych. Program do obsługi kasy fiskalnej i terminalu kart płatniczych: podstawowe akty prawne, kody kreskowe, podatek od wartości dodanej, budowa kasy, rodzaje kart płatniczych, rodzaje terminalów płatniczych oraz ich budowa i zasady działania, logowanie użytkowania, realizacja płatności oraz odwołań, usterki i sposoby ich rozwiązywania. W cenie szkolenia: zapewnienie sali dydaktycznej wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. Zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego (rzutnik, komputer, flipcharty, stoły, krzesła, kasy fiskalne, terminale kart płatniczych itp.) oraz materiałów szkoleniowych w formie papierowej lub CD. Materiały szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL. 1 egzemplarza materiałów szk. popisany przez os. upoważnioną zostanie przekazany koordynatorowi projektu Wykonawca zapewni kasy fiskalne i terminale kart płatniczych na zajęcia teoretyczne w ilości nie mniejszej niż jeden sprzęt na dwóch uczestników szkolenia. W ramach udzielanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu państwowego TDT ( Transportowy Dozór Techniczny) - kserokopia wydanego uprawnienia zostanie przekazana Zamawiającemu. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia egzaminu. Wydanie zaświadczeń/certyfikatów ukończenia kursu zgodnie z wytycznymi oznaczenia projektów w ramach POKL. Wykonawca opłaci wykonanie badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy. Badania lekarskie muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem szkolenia. Badania mają na celu stwierdzenie zdolności do odbycia szkolenia oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem odbytego szkolenia. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego zostanie przekazana Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z ogólnymi przepisami bhp (Dz. U. Nr 169 z 2003 r.) i p. póź. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursów skierowanych przez Zamawiającego. Prowadzenie dokumentacji kursu: sporządzenie harmonogramu spotkań teoretycznych i praktycznych, prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych, prowadzenie listy obecności Beneficjentów na zajęciach, protokołu z egzaminu, przeprowadzenie ankiety oceny szkolenia dla uczestników. W.w dokumenty będą potwierdzone podpisem wykładowcy. Oryginała w.w dokumentów zostaną przekazane Zleceniodawcy. Zapewnienie cateringu na zajęciach - catering w postaci przerwy kawowej (kawa, herbata, cukier, śmietanka zimne napoje, ciasto - 2 kawałki) wykonawca zobowiązuje się zapewnić Beneficjentom ciepły posiłek - obiad jednodaniowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. kurs obsługi stacji LPG z obsługą kasy fiskalnej

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. wykonawca dysponuje przynajmniej jednym instruktorem nauki obsługi stacji LPG

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy ; 2. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim Adres: ul. Limanowskiego 17, 62-400 Ostrów Wielkopolski.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 08:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim Adres: ul. Limanowskiego 17, 62-400 Ostrów Wielkopolski bezwzględnie sekretariat pok. 7 w godz. 700-1500.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie pt. Udział w projekcie szansą na lepsze jutro Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

  2012-12-12 08:00:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-12-05
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×