Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Zegrze: usługa odbioru, transportu, utylizacji i unieszkodliwienia odpadów oraz wywóz nieczystości płynnych z jednostek wojskowych administrowanych przez JW. 4809 Zegrze (nr sprawy ZP/142/2012)
Numer ogłoszenia: 258463 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809 , ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa odbioru, transportu, utylizacji i unieszkodliwienia odpadów oraz wywóz nieczystości płynnych z jednostek wojskowych administrowanych przez JW. 4809 Zegrze (nr sprawy ZP/142/2012).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługa odbioru, transportu, utylizacji i unieszkodliwienia odpadów oraz wywóz nieczystości płynnych z jednostek wojskowych administrowanych przez JW. 4809 Zegrze (nr sprawy ZP/142/2012) o0 wartości poniżej równowartości 130 000 euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.41.00.00-4, 90.00.00.00-7, 90.52.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Dla zadania nr 1 w celu wykazania uprawnień Wykonawcy powinni posiadać: -aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami -w zakresie zbierania lub unieszkodliwiana i odzysku odpadów- o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia na podst. Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. -tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.-, -aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z art.28 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. -Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.-, -aktualną decyzję właściwego organu inspekcji weterynaryjnej nadającej numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie i utylizacji odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, -aktualne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 w myśl art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. -tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 391- wydane przez odpowiednie władze terytorialne odpowiednio dla każdego miejsca odbioru odpadów. 3.Dla zadania nr 2 w celu wykazania uprawnień Wykonawcy powinni posiadać: -aktualne zezwolenie z gminy -na terenie której wykonywany jest odbiór- na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych komunalno- bytowych -Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 391. - aktualną umowę (zezwolenie) na odbiór nieczystości płynnych komunalno- bytowych ze stacjami zlewnymi, które przyjmują nieczystości płynne komunalno- bytowe, z każdego miejsca odbioru nieczystości -Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 391 4.Dla zadania nr 3 i 4 w celu wykazania uprawnień Wykonawcy powinni posiadać: - aktualne pozwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów wymienionych w niniejszym przedmiocie zamówienia wydanego przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. art. 9 -tekst jednolity Dz. U. 2010r, nr 185, poz. 1243 z późn. zm. - aktualne pozwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na obszarze obejmującym przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. art. 9 (tekst jednolity Dz. U. 2010r, nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); - Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na zbieranie i transport przedstawia umowy na odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy, prowadzące działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów jak również kopię zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla firmy, z którą zawarł umowę;

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), b) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa (np. podatku VAT), w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, c) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.army.mil.pl i www.2rblog.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: JW. 4809 Zegrze, ul. Juzistek 2. 05-131 Zegrze, bud. 220 pok. 318A..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 09:30, miejsce: JW. 4809 Zegrze, ul. Juzistek
  2. 05-131 Zegrze, bud. 220 kancelaria jawna pok. 321..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2012-12-14 09:30:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2012-12-06
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×