Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Brzeg: Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu
Numer ogłoszenia: 258643 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 0077 4169950, faks 077 4169952 , strona internetowa www.bip.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie i wydawanie na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu obiadów składających się z dwóch dań, dla uczniów- podopiecznych MOPS w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 ul. Chrobrego w Brzegu, zgodnie z wzorem umowy. Obiady wydawane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.35 do 13.00. w stołówce szkolnej. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania obiadów zgodnie z zalecanymi Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia. Gramatura jednego obiadu wynosić będzie 1000 gram. Kaloryczność jednego obiadu wynosić będzie 775 kalorii. Ilość obiadów składających się z dwóch dań określana będzie przez Zamawiającego w wykazach imiennych na bieżąco, a ich realizacja będzie obowiązywała od dnia następnego po dostarczeniu wykazów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania list potwierdzających faktycznie wydane posiłki (wzór list stanowią złączniki nr 1 i nr 2 do wzoru umowy). Dane zawarte w wykazach imiennych, o którym mowa w ust. 1 i 2 podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy mają prawo prowadzenia kontroli jakości wyda-wanych obiadów oraz prawidłowości ich wydawania. Przewidywana liczba uczniów w PSP nr 1 w Brzegu objętych pomocą społeczną w zakresie dofinansowania przez MOPS w Brzegu, korzystających z obiadów w 2013 roku - 40.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawową przesłanką udzielania zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jest istnienie stanu faktycznego polegającego na tym, że dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem danego zamówienia, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a pzp). Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1a w przypadku postępowania na żywienie dzieci podopiecznych MOPS w Brzegu uzasadnia fakt, iż jest to kontynuacja żywienia dzieci na terenie tych szkół. W szkole działa stołówka, która jest prowadzona przez podmiot zewnętrzny. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego Wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w szkole - zrealizować przedmiot zamówienia. Firma realizując zadania związane z żywieniem dzieci jest jedynym wykonawcą na terenie danej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego wykonawcy. Ze względu na tą okoliczność, że spożywanie posiłków przez uczniów szkoły, którzy są objęci pomocą MOPS w Brzegu, może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i w określonym czasie, niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego wykonawcę. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które są objęte pomocą MOPS powinny być takie same jak wydawane pozostałym dzieciom w danej szkole. Wprowadzenie innej firmy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłoby więc prowadzić do podziału lub w konsekwencji do dyskryminacji tych dzieci. Art.100 ustawy o pomocy społecznej mówi, iż w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Dlatego uznaje się w pełni uzasadnione udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe SMAK, ul. Chrobrego 27, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

2012-12-06
data publikacji ogłoszenia

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×