Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
ARMAR A. Drobiński i M. Gerbatowski Sp. J. 1 / 4 168 750,00 143 414,63 168 750,00 174 150,00 0,96 0,98
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Sadlinki: Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 524098 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 449658 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Sadlinkach, ul. Grudziądzka 14 A, 82-522 Sadlinki, woj. pomorskie, tel. 0-55 275 75 94, faks 0-55 275 75 94.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 45.000 litrów oleju opałowego do Zespołu Szkół w miejscowości Sadlinki przy ul. Grudziądzkiej 14A. Dostawa odbywała się będzie etapowo w zależności od potrzeb Zamawiającego - ok. 6 - 7 tys. litrów jednorazowo Warunki stawiane dla oleju opałowego - wartość opałowa > 42 MJ/kg - temperatura zapłonu 66 oC - zawartość siarki < 0,2="">
m/m - całkowita zawartość zanieczyszczeń < 19="" mg="" g="" -="" barwa="" czerwona="" -="" gęstość="" w="" temp.="" 15oc="">< 835="" kg/m3="" -="" gęstość="" w="" temp="" 20oc="">< 832="">

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARMAR A. Drobiński i M. Gerbatowski Sp. J., Ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2/34 Grupa, 86-134 Dragacz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143414,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 168750,00

 • Oferta z najniższą ceną: 168750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 174150,00

 • Waluta: PLN.

2012-12-21
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×