Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Ferma Drobiu Łabno Bartłomiej 1 / 5 46 400,00 58 800,00 46 400,00 55 100,00 0,64 0,91
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Tarnów: Dostawy jajek
Numer ogłoszenia: 534234 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 503612 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Tarnowie, ul. St. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 0-14 623-51-00 wew. 231, faks 014 6215677.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład karny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy jajek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy jajek sklasyfikowanych w grupie CPV 031 w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Jaja świeże kurze kl. A, klasa wagowa M 145 000szt. Data ważności jajek minimum 14 dni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ferma Drobiu Łabno Bartłomiej, Wola Rzędzińska 252, 33-156 Skrzyszów 481, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 46400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55100,00

 • Waluta: PLN.

2012-12-31
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Klasyfikacja CPV

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×