Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Wójcik 1 / 2 121 250,00 125 000,00 121 250,00 126 250,00 0,79 0,98
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Mszczonów: Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Numer ogłoszenia: 2462 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie, tel. 046 8561322, faks 046 8571766.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do: a) Szkoły Podstawowej w Lutkówce, b) Szkoły Podstawowej w Piekarach, c) Szkoły Podstawowej w Bobrowcach, d) Szkoły Podstawowej we Wręczy e) Gimnazjum w Osuchowie, f) Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, g) Gimnazjum w Mszczonowie, i odwożenie uczniów do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Ponadto w ramach dowozu planuje się w godzinach zajęć lekcyjnych wyjazdy na basen i lodowisko ( w ramach wychowania fizycznego oraz wyjazdy uczniów na spotkania artystyczne i sportowe szkół organizowane na terenie Gminy Mszczonów. 2. Zgodnie z opracowanym przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym przewidywana łączna ilość kilometrów za okres wykonywania usługi wyniesie nie mniej niż 21 000 km i nie więcej niż 25 000 km. 3. Dowożenie będzie się odbywało we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2013 r. do 28.06.2013 r. z wyłączeniem, przerw świątecznych i innych dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Przewóz Osób Dariusz Wójcik, Sade Budy, ul. Pułaskiego 16, 96-316 Międzyborów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121250,00

 • Oferta z najniższą ceną: 121250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 126250,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Usługa, której dotyczy postępowanie spełnia warunki określone w art. 70.

2013-01-02
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×