Głogów: Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy - roboty instalacyjne i wykończeniowe.
Numer ogłoszenia: 8538 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie , ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8373211, faks 076 8373377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy - roboty instalacyjne i wykończeniowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie jest niepodzielne i obejmuje: - robotę budowlaną w zakresie wykonania robót instalacyjnych i wykończeniowych (tynki, okładziny, posadzki, roboty malarskie, sufity podwieszane, osadzenie stolarki aluminiowej, drewnianej wewnętrznej, montaż dźwigów towarowego i szpitalnego, instalacji wod-kan, elektrycznych, teletechnicznych, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i gazów medycznych) w istniejącym, nowym segmencie szpitala ZOZ w Głogowie, na poziomie parteru - przeznaczonym na Szpitalny Oddział Ratunkowy - dostawę i montaż wyposażenia technologicznego wraz z przeszkoleniem wyznaczonego personelu w zakresie obsługi Urządzeń. Wykaz wyposażenia technologiczno medycznego wraz z wymaganymi parametrami stanowi dodatek nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Przedmiar robót budowlanych - Dodatek nr 3 do SIWZ, który stanowi jedynie podstawę informacyjną i jest dokumentem pomocniczym przy obliczaniu ceny ryczałtowej; - Dokumentacja projektowa - Dodatek nr 4 do SIWZ - STWiOR - Dodatek nr 5 do SIWZ. - Wymagane parametry techniczne w odniesieniu do urządzeń medycznych: Załącznik nr 6 do Oferty, Dodatek nr 4 do SIWZ; Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, oraz z obowiązującymi normami. Zaleca się, by wykonawca dokonał (i uzyskał potwierdzenie zamawiającego) wizji lokalnej obiektów ZOZ objętych przedmiotem zamówienia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia traktowany będzie jako zrealizowany w momencie uzyskania- od odpowiedniego inspektora i komendanta - pozytywnej opinii sanitarnej oraz pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, umożliwiających zamawiającemu otrzymanie pozwolenia na użytkowanie SOR-u. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego. Prace będą wykonywane w sąsiedztwie funkcjonujących oddziałów szpitalnych (w tym w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego), co wiąże się z koniecznością dostosowania harmonogramu robót uciążliwych (hałaśliwych) do harmonogramu prac bloku operacyjnego i zakazem prowadzenia tego typu prac w godzinach nocnych od 22:00 - 6:00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: - co najmniej jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia. Za robotę podobną uznaje się robotę polegającą na remoncie, przebudowie rozbudowie lub budowie nowego szpitalnego oddziału ratunkowego lub bloku operacyjnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto (trzy milionów zł. brutto) W przypadku, gdy przedstawiona (w wykazie zrealizowanych robót) robota wymagana przez zamawiającego (pkt b) obejmuje szerszy zakres a jej wartość przekracza 3 000 000,00zł brutto, wymaga się od wykonawcy jednoznacznego określenia w w/w. dokumencie wartości udziału roboty związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej Jeżeli postawiony warunek spełniają osoby zaproponowane przez podwykonawcę, z oferty musi wynikać, że osobami tymi dysponuje wykonawca

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy sprzętu medycznego odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiajacego, należy do oferty dołączyć: - parametry techniczne, potwierdzone przez wykonawcę (Załącznik nr 6 i 2 do Oferty; - foldery, katalogi, opisy potwierdzające, że oferowane urządzenia są zgodne z parametrami technicznymi opisanymi i wymaganymi przez zamawiającego; - w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107, poz. 679), wybrany wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na pisemne żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie w/w dokumentów.

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Kosztorys ofertowy - kosztorys winien być sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kosztorysowania. Kosztorys nie będzie podlegał ocenie przez zamawiającego, ma wyłącznie charakter poglądowy - Załącznik Nr 2 do Oferty 2) Harmonogram robót uwzględniający dostawy aparatury medycznej - Załącznik Nr 3 do Oferty 3) Oświadczenie o podwykonawstwie - Załącznik nr 13 i 7 do Oferty, Dodatek nr 13, 13a do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku podpisania jej przez osobę nie uprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub ewidencji działalności gospodarczej; 5) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. UWAGA: Po dokonaniu wizji lokalnej zaleca się dołączenie do oferty oświadczenia wykonawcy.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy o ilość dni opóźnienia; 2) działań organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.sbip.pl/zoz
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, 67-200 Głogów ulica Kościuszki 15 budynek D - Dział Administracyjny - zamówienia publiczne..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie ulica Kościuszki 15, budynek Dyrekcji - kancelaria..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową heliportu, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  2013-01-28 10:00:00
  termin składania ofert minął 4 lata temu
  2013-01-07
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×