Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Mariola Wodyńska 1 / 1 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 0,81 1,00
Barbara Sołęga 2 / 1 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,81 1,00
Barbara Otenbreit 11 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Janusz Mikurenda 12 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Anna Staszowska 13 / 1 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00 0,81 1,00
Mirosława Prędka 14 / 1 5 170,00 5 170,00 5 170,00 5 170,00 0,81 1,00
Agnieszka Stolarz 15 / 1 2 640,00 2 640,00 2 640,00 2 640,00 0,81 1,00
Grażyna Frejus 16 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Iwona Adam 17 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Przemysław Gajos 18 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Bogumiła Angel 19 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Klaudia Reuss 20 / 1 3 080,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00 0,81 1,00
Iwona Adam 3 / 1 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,81 1,00
Maria Rynkowska 21 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Wiesława Cieśla 22 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Małgorzata Zimoch 23 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Beata Derda 24 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Dorota Słomka 25 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Małgorzata Kownacka - Rusnak 26 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Joanna Jakubiak 27 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Małgorzata Litwiniec 28 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Gabriela Grzesik 29 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Edyta Krawczyk 30 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Małgorzata Kolanko 4 / 1 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,81 1,00
Anna Krzyżanowska 31 / 1 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 0,81 1,00
Marzena Gniewek Open`er Ośrodek Szkoleń i psychoterapii -Ważka- Usługi, Handel 32 / 2 1 277,82 2 160,00 1 277,82 1 620,00 0,48 0,88
Marzena Gniewek Open`er Ośrodek Szkoleń i psychoterapii -Ważka- Usługi, Handel 33 / 2 1 277,82 2 160,00 1 277,82 1 620,00 0,48 0,88
Marzena Gniewek Open`er Ośrodek Szkoleń i psychoterapii -Ważka- Usługi, Handel 34 / 2 1 277,82 2 160,00 1 277,82 1 620,00 0,48 0,88
Agnieszka Reuss-Hennek 5 / 1 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,81 1,00
Hubert Labusga 6 / 1 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,81 1,00
Aleksandra Pluta 7 / 1 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,81 1,00
Renata Planert-Palak 8 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Krzysztof Kokot 9 / 1 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 0,81 1,00
Bogumiła Angel 10 / 1 3 080,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00 0,81 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Dąbrowa: Prowadzenie zajęć wyrównawczych z terapii pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku i Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach zgodnie z projektem Wiara w siebie kluczem do sukcesu II.
Numer ogłoszenia: 19558 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 440304 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, woj. opolskie, tel. 0-77 464 10 10, faks 0-77 464 10 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć wyrównawczych z terapii pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku i Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach zgodnie z projektem Wiara w siebie kluczem do sukcesu II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć wyrównawczych z terapii pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć psychologiczno - pedagogicznych dla młodzieży uczęszczającej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławicach w ramach realizacji projektu Wiara w siebie kluczem do sukcesu II KSI nr POKL.09.01.02-16-013/12, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wiara w siebie kluczem do sukcesu II KSI nr POKL.09.01.02-16-013/12, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chróścinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mariola Wodyńska, Pl. Kazimierza 11a/15, 45-708 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4950,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4950,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dąbrowie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Sołęga, ul. Dąbrowska 31, 49-200 Karczów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Adam, ul. Żeromskiego 7/3, 49-100 Niemodlin, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej w Publicznej SzkolePodstawowej w Naroku .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Kolanko, ul. Opolska 40, 49-120 Skarbiszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1650,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Reuss-Hennek, ul. Opolska 26, 49-120 Żelazna, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3300,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hubert Labusga, ul. Akacjowa 12, 46-073 Mechnice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2310,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2310,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2310,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2310,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Pluta, ul. Wrocławska 20c/32, 45-707 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2310,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2310,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2310,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2310,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Planert-Palak, Rynek 36/3, 49-100 Niemodlin, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Kokot, ul. Kwiatowa 7, 49-120 Siedliska, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogumiła Angel, ul. Opolska 77B, 49-120 Skarbiszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3080,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3080,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Otenbreit, ul. Karpacka 20/6, 45-217 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Prowadzenie zajęć przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem ICT.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Mikurenda, ul. Opolska 22, 49-120 Skarbiszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Prowadzenie warsztatów artystycznych w formie zajęć teatralnych, w czasie których dzieci opracują scenariusz sztuki oraz przygotują przedstawienie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Staszowska, ul. Sienkiewicza 6, 49-100 Niemodlin, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5170,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5170,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5170,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Prowadzeniewarsztatów artystycznych w formie zajęć plastycznych związanych z realizacją sztuki teatralnej, w czasie których dzieci wykonają scenografię do sztuki oraz przygotują plakaty i zaproszenia.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosława Prędka, ul. M. Reja 8/8, 49-100 Niemodlin, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5170,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5170,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5170,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Prowadzenie zajęć dziennikarsko-pisarskich doskonalących umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach realistycznych z zastosowaniem programów multimedialnych, a także korzystania z różnych źródeł informacji, w trakcie których uczniowie wykonają gazetę oraz 47 słowników obrazkowych angielsko-śląsko-góralskich.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Stolarz, ul. Dambonia 127/2, 45-861 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Prowadzenie zajęć kronikarskich realizowanych po lekcjach i w weekendy w ramach zadania -Mam pomysł na bajkę- w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grażyna Frejus, ul. Skorogoska 11, 49-120 Narok, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z zakresu bajkopisarstwa (zajęcia literackie) realizowanych po lekcjach i w weekendy w ramach zadania -Mam pomysł na bajkę- w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Adam, ul. Żeromskiego 7/2, 49-100 Niemodlin, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Prowadzenie zajęć teatralnych realizowanych po lekcjach i w weekendy w ramach zadania -Mam pomysł na bajkę- w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przemysław Gajos, ul. Wrocławska 54/4, 45-701 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Prowadzenie zajęć z animacji komputerowej realizowanych po lekcjach i w weekendy w ramach zadania -Mam pomysł na bajkę- w Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogumiła Angel, ul. Opolska 77B, 49-120 Skarbiszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Prowadzenie zajęć plastycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują scenografię do przedstawienia i wytwory plastyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Klaudia Reuss, ul. Niemodlińska 110, 46-073 Mechnice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3080,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3080,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują przedstawienie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Rynkowska, ul. Niemodlińska 70, 46-073 Mechnice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują przedstawienie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesława Cieśla, ul. Fiołkowa 5, 46-081 Dobrzeń Wielki, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Prowadzenie zajęć plastycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują scenografię do przedstawienia i wytwory plastyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Zimoch, ul. Szkolna 10, 49-120 Dąbrowa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Prowadzenie zajęć plastycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują scenografię do przedstawienia i wytwory plastyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Derda, ul. Wiejska 163d/5, 45-301 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują przedstawienie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Słomka, ul. Sportowa 6, 49-120 Ciepielowice, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują przedstawienie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Kownacka - Rusnak, ul. Kwiatowa 1, 49-120 Siedliska, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Prowadzenie zajęć plastycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują scenografię do przedstawienia i wytwory plastyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Jakubiak, ul. Oleska 85/2, 45-222 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotują przedstawienie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Litwiniec, ul. Opolska 71, 49-120 Skarbiszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotująprzedstawienie i scenografię do niego oraz wytwory plastyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gabriela Grzesik, ul. Jana Wyglendy 9, 45-803 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla uczniów klas I-III, w trakcie których uczniowie przygotująprzedstawienie i scenografię do niego oraz wytwory plastyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edyta Krawczyk, ul. Tęczowa 40/109, 45-759 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1540,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1540,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Prowadzenie zajęć w języku niemieckim, w trakcie których uczniowie będą improwizować scenki rodzajowe w języku niemieckim oraz wykonywać rekwizyty do scenek.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Krzyżanowska, ul. Kościelna 4, 46-073 Chróścina, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: Prowadzenie zajęć psychologiczno - pedagogicznych, w trakcie których będą prowadzone zajęcia terapeutyczne i integracyjne w weekendy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzena Gniewek Open`er Ośrodek Szkoleń i psychoterapii -Ważka- Usługi, Handel, Ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1277,82

 • Oferta z najniższą ceną: 1277,82 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: Prowadzenie zajęć psychologiczno - pedagogicznych, w trakcie których będą prowadzone zajęcia terapeutyczne i integracyjne w weekendy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzena Gniewek Open`er Ośrodek Szkoleń i psychoterapii -Ważka- Usługi, Handel, Ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1277,82

 • Oferta z najniższą ceną: 1277,82 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Prowadzenie zajęć psychologiczno - pedagogicznych, w trakcie których będą prowadzone zajęcia terapeutyczne i integracyjne w weekendy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marzena Gniewek Open`er Ośrodek Szkoleń i psychoterapii -Ważka- Usługi, Handel, Ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1277,82

 • Oferta z najniższą ceną: 1277,82 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00

 • Waluta: PLN.

2013-01-14
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×