Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Usługi Przewozowe IREX Ireneusz Kozieł 1 / 4 72 501,00 75 529,48 72 501,00 83 993,00 0,78 0,93
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Sosnowiec: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu.
Numer ogłoszenia: 37776 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Zawodzie 34, 41-208 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2993586, faks 032 2993586.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz około 100 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 21 w Sosnowcu z dzielnicy Bór. Trasa obejmuje : Przywóz uczniów do szkoły na trasie I kurs 7:20 koniec ul Długiej- ul. Zawodzie 34(Szkoła) II kurs 7:30 Osiedle Bór - ul. Zawodzie 34(Szkoła) III kurs 7:40 Bór przystanek przy moście - ul. Zawodzie 34(Szkoła) Odwóz dzieci ze szkoły na trasie : I kurs 12:30 ul. Zawodzie 34(Szkoła)- koniec ul. Długiej z przystankami II kurs 13:35 ul. Zawodzie 34(Szkoła)- koniec ul. Długiej z przystankami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Przewozowe IREX Ireneusz Kozieł, ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27, 41-219 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75529,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72501,00

 • Oferta z najniższą ceną: 72501,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83993,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8.

2013-01-28
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×