Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Merck Sp. z o.o. 1 / 1 64 977,05 54 052,33 64 977,05 64 977,05 0,98 1,00
Electro Med Grzegorz Pałkowski 2 / 1 43 848,00 41 800,81 43 848,00 43 848,00 0,85 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Gdańsk: A120-211-181/12/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II
Numer ogłoszenia: 23991 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 507008 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5232344, faks 058 5232484, 5523741.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: A120-211-181/12/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I - II: I. Analizatora komórek opartego na technice fluorescencji - 1 sztuka, oraz urządzenia do pomiaru liczby komórek w hodowli komórkowej - 1 sztuka. II. Mikrotomu saneczkowego z przystawką mrożeniową, uchwytem bloczków oraz uchwytem nożyków niskoprofilowych z szybkim mocowaniem mimośrodowym - 1 sztuka.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy m. in. realizacji projektu A novel gene expression-targeted therapy for lysosomal storage diseases, umowa o dofinansowania TEAM/2008-2/7 z dnia 01.03.2009. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Analizator komórek oparty na technice fluorescencji - 1 sztuka, oraz urządzenie do pomiaru liczby komórek w hodowli komórkowej - 1 sztuka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54052,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64977,05

 • Oferta z najniższą ceną: 64977,05 / Oferta z najwyższą ceną: 64977,05

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Mikrotom saneczkowy z przystawką mrożeniową, uchwytem bloczków oraz uchwytem nożyków niskoprofilowych z szybkim mocowaniem mimośrodowym - 1 sztuka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Electro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41800,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43848,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43848,00

 • Waluta: PLN.

2013-02-14
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×