Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
1. Konsorcjum Firm Prospol Krzepice ul. Skłodowskiej 17 , Hydro Montex Częstochowa ul. Bór 143 1 / 4 2 498 949,56 6 391 350,16 2 498 949,56 5 564 058,94 0,32 0,62
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Zawady: Budowa Kanalizacji sanitarnej w gminie Popow Etap I Annolesie Marianów Etap II Zawady
Numer ogłoszenia: 72706 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 516058 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Kanalizacji sanitarnej w gminie Popow Etap I Annolesie Marianów Etap II Zawady.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popó,w Etap I Annolesie Marianów Etap II Zawady. Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego: Etap I Kanalizacja sanitarna Annolesie Marianów Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco : Kanalizacja grawitacyjna kanał z rur PVC średnicy 200x5,9mm łączna długość L= 3080,50mb przykanaliki z rur PVC 160/4,7mm - 91 szt o łącznej długości 2103,00mb Kanalizacja tłoczna kanał tłoczny z przepompowni P-1 110 PEHD L=1710,00mb kanał tłoczny z przepompowni P-2 90 PEHD L=369,00mb kanał tłoczny z przepompowni P-3 90 PEHD L=304,00mb kanał tłoczny z przepompowni P-4 90 PEHD L=203,00mb przyłącza energetyczne na teren danej przepompowni przepompownie ścieków w celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano cztery przepompownie ścieków. System powiadamiania i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Popów. Nowobudowane przepompownie muszą być wpięte w istniejący system wizualizacji i monitoringu przepompowni ścieków w systemie GSM/GPRS ETAP II Kanalizacja ZAWADY Zakres projektowanej kanalizacji przedstawia się następująco : kanalizacja sanitarna, grawitacyjna PCW średnicy 200x5,9 mm o długości 1264,5 mb wraz z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych w ilości 31 szt oraz trójników rozgałęźnych przepompownie ścieków o wydajności 2,0 l/s wykonane z polimerobetonu średnicy 1,2 m i głębokości około 4,0m 2 sztuki rurociąg tłoczny średnicy 63x3,6 PE długości łącznej 364 mb wraz z uzbrojeniem przyłącza energetyczne na teren danej przepompowni przyłącza kanalizacyjne w ilości 37 sztuk o średnicy 160 mm PCW i długości łącznej 778 mb wraz z uzbrojeniem w studzienki rewizyjne w ilości 61 szt przyłącza kanalizacyjne do działek niezabudowanych zakończone zaślepką 19 szt o długości 67,6 mb przepompownie ścieków W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. System powiadamiania i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Popów. Nowobudowane przepompownie muszą być wpięte w istniejący system wizualizacji i monitoringu przepompowni ścieków w systemie GSM GPRS Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: - dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych przepompowni ścieków i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji technicznoruchowych przepompowni, z dostosowanym do istniejącego na terenie gminy Popów systemu monitoringu geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na: geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji wraz z obiektami kanalizacji, geodezyjnej obsłudze robót, wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji; wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót; zabezpieczenie we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia - istnieje możliwość poboru wody na przystawkę hydrantową z istniejącej sieci wodociągowych, w miejscach gdzie nie ma możliwości korzystania z wody z sieci wodociągowej wykonawca zapewni sobie jej dowóz własnym transportem; wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów, w tym inspekcji telewizyjnej, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót; utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów; zapewnienia dostępu dojścia i dojazdu do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót w miejsce przez siebie ustalone odtworzenia znaków geodezyjnych kamieni granicznych, punktów osnowy w przypadku ich naruszenia naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich użytkownikami administratorami naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi. Z uwagi na fakt, iż pełna dokumentacja projektowa na realizację przedmiotowego zadania dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny i realizacji robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót, które są załącznikami do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 1. Konsorcjum Firm Prospol Krzepice ul. Skłodowskiej 17 , Hydro Montex Częstochowa ul. Bór 143, ul. Skłodowskiej 17, 42-160 Krzepice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6391350,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2498949,56

 • Oferta z najniższą ceną: 2498949,56 / Oferta z najwyższą ceną: 5564058,94

 • Waluta: PLN.

2013-02-20
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×