Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM sp. z o. o. 1 / 1 71 633,44 58 266,15 71 633,44 71 633,44 1,00 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Kraków: Rozbudowa i przebudowa budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej polegająca na dobudowie zewnętrznego dźwigu osobowego, przebudowie klatki schodowej, rozbudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej i c.o., przebudowie wewnętrznej instalacji ciepłowniczej oraz przebudowie zewnętrznej instalacji wody oraz koryta odwadniającego, ul. Warszawska 24 w Krakowie - roboty uzupełniające.
Numer ogłoszenia: 30011 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 628 26 56; 628 22 20, faks 12 6282072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej polegająca na dobudowie zewnętrznego dźwigu osobowego, przebudowie klatki schodowej, rozbudowie wewnętrznej instalacji elektrycznej i c.o., przebudowie wewnętrznej instalacji ciepłowniczej oraz przebudowie zewnętrznej instalacji wody oraz koryta odwadniającego, ul. Warszawska 24 w Krakowie - roboty uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : - montaż okien odymiających i napowietrzających - wykonanie nadproży przy drzwiach na korytarzach - montaż okna podawczego, montaż grzejników w wiatrołapie , - przełożenie przyłącza wody.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58266,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71633,44

 • Oferta z najniższą ceną: 71633,44 / Oferta z najwyższą ceną: 71633,44

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego , a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

2013-02-26
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×