Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Andrzej Miedziocha A.W.D. MIEDZIOCHA 1 / 17 404 547,00 700 302,84 404 547,00 931 582,53 0,47 0,61
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Warszawa: Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach
Numer ogłoszenia: 95938 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35422 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 48 22 360 91 10, faks 48 22 360 91 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii kablowych niskiego napięcia 0,40 kV zasilających istniejące obiekty budowlane i budowle oraz oświetlenie terenu w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.11.27.10-5, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Miedziocha A.W.D. MIEDZIOCHA, Łagiewniki 53/2, 21-003 Ciecierzyn, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700302,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 404547,00

 • Oferta z najniższą ceną: 404547,00 / Oferta z najwyższą ceną: 931582,53

 • Waluta: PLN.

2013-03-11
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×