Istnieją powiązane ogłoszenia

×

Łódź: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
Numer ogłoszenia: 104114 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi , ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6761818, faks 42 6761888.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mczp-lodz.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mczp-lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Zakładu Medycyny Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232 oraz do Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Cieszkowskiego 6. Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków. Szczegółowy wykaz leków w załączniku nr 1 do SIWZ. Pakiet 1 - leki Pakiet 2 - leki psychotropowe Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości produktu podanej przez Zamawiającego, wymaganych dawek oraz postaci. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób aby ogólna ilość leku odpowiadała ilości (sztuk) podanej w formularzu ofertowym. Informację o zastosowaniu innej wielkości opakowania niż podane poniżej należy wyraźnie zaznaczyć w formularzu ofertowym. Kod CPV: 33.60.00.00-6.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p. do 20% wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza w umowie zmianę cen (w górę, w dół) w stosunku do treści oferty, w przypadku zmiany przepisów polegających na wprowadzeniu obligatoryjnych cen leków lub w przypadku zmiany stawki VAT.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mczp-lodz.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 92-320 Łódź.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 12:30, miejsce: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 92-320 Łódź Sekretariat, III piętro.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - leki.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Zakładu Medycyny Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232 oraz do Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Cieszkowskiego
   6. Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków. Szczegółowy wykaz leków w załączniku nr 1 do SIWZ..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - leki psychotropowe.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków psychotropowych do Zakładu Medycyny Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232 oraz do Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Cieszkowskiego
   6. Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków. Szczegółowy wykaz leków w załączniku nr 1 do SIWZ..

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  2013-04-03 12:30:00
  termin składania ofert minął 3 lata temu
  2013-03-15
  data publikacji ogłoszenia

  0,00 PLN
  wartośc wadium
  Szukaj oferentów Drukuj Wyślij

  Strony ogłoszenia

  • Raport ofert
  • od 19,99 zł
  • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
  • Lista startujacych firm
  • Ceny wszystkich ofert
  • Ranking ofert Inwestora
  • Dane finansowe (budżet)
  • Zamów

  Zaloguj się

  Strona wymaga logowania

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×

  Przekaż ogłoszenie

  Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

  Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

  ×