Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Sitcontec Polska S.A. 1 / 8 268 650,45 319 974,00 260 138,83 479 700,00 0,68 0,73
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Wrocław: Remont zabudowy regulacyjnej wraz z zabudową wyrwy brzegowej na rzece Nysa Łużycka w km 66+300 w m. Olszyna
Numer ogłoszenia: 113302 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49438 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3378800, faks 071 3285048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zabudowy regulacyjnej wraz z zabudową wyrwy brzegowej na rzece Nysa Łużycka w km 66+300 w m. Olszyna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont zabudowy regulacyjnej wraz z zabudową wyrwy brzegowej na rzece Nysa Łużycka w km 66+300 w m. Olszyna 2. Określenie przedmiotu zamówienia A. Roboty przygotowawcze: zaplecze i drogi technologiczne (1 kpl.), geodezyjne roboty pomiarowe (0,3 km), B. Roboty ziemne: usunięcie warstwy humusu na odkład (930,00m2), wykopy pod ubezpieczenia brzegowe - urobek na odkład (700,00m3), wykopy pod ubezpieczenia brzegowe z wywozem na odkład (183,00m3), nasypy pod ubezpieczenia brzegowe (700,00m3), C. Wykonanie ubezpieczeń: narzut kamienny na geowłókninie (855,00m3), brzegosłon (630,00m2), D. Rekultywacja terenu - humusowanie i obsiew mieszanką traw (1410,00m2), Wykonawca (po uzgodnieniu z Zamawiającym) w miejscu prowadzenia prac wykona i zamontuje tablicę informacyjną (1 szt.) oraz po ich zakończeniu tablicę pamiątkową (1 szt.), zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW umieszczonymi na stronie internetowej http://www.nfosigw.gov.pl /środki - krajowe/ instrukcja - oznakowania - przedsięwzięć/. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych treści zostaną uzgodnione po przekazaniu Wykonawcy placu budowy. Koszty związane z przedmiotowymi tablicami należy ująć np. w kosztach pośrednich budowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru przyrodniczego nad wykonywanymi pracami, zgodnie z wymogami zawartymi w Decyzjach RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim (znak: WPN-1.670.43.2012.AL z dnia 02.11.2012r. oraz WPN-1.670.43.2012.AL z dnia 28.11.2012r.). Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 (m-cy) licząc od daty odbioru końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.60.00-3, 45.11.00.00-1, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sitcontec Polska S.A., ul. Śluzowa 13f/7, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 319974,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 268650,45

 • Oferta z najniższą ceną: 260138,83 / Oferta z najwyższą ceną: 479700,00

 • Waluta: PLN.

2013-03-21
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×