Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Grzegorz Gąsior 1 / 10 161 228,58 250 000,00 161 228,58 247 950,59 0,52 0,79
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Rybnik: Remont i docieplenie dachu, remont płyt balkonowych, wymiana stolarki, zamurowanie otworów okiennych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 17 w Rybniku
Numer ogłoszenia: 119068 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63152 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 422 12 47, faks 32 4221247.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i docieplenie dachu, remont płyt balkonowych, wymiana stolarki, zamurowanie otworów okiennych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 17 w Rybniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i docieplenia dachu, remontu płyt balkonowych, wymiany stolarki, zamurowanie otworów okiennych w budynku mieszkalnym przy ul. Poligonowej 17 w Rybniku (wraz z robotami towarzyszącymi). Zakres prac obejmuje: - rozbiórki obróbek blacharskich dachu, - przemurowanie kominów do wysokości połaci dachu z cegieł pełnych wraz z nakrywami żelbetonowymi, - wykonanie drobnych napraw, przecięcia pęcherzy i podklejenia papy, - ułożenie płyt styropianowych gr. 10 cm na dach przyklejonych do podłoża klejem lub pianką montażową, - ułożenie warstwy papy podkładowej na kleju lub piance montażowej (alternatywa do płyt styropianowych laminowanych papą, tzw. styropapa), - ułożenie pokrycia z papy termozgrzewalnej (papa wierzchniego krycia o grubości min. 5,2 mm z rowkami odpowietrzającymi oraz kominki odpowietrzające, papa podkładowa), - montaż obróbek blacharskich, rur i rynien z blachy ocynkowanej w kolorze brąz oraz zamontowanie spustów dachowych systemowych do kanalizacji deszczowej, - odtworzenie instalacji odgromowej, - uzupełnienie elementów wyposażenia dachu w włazy kominiarskie typowe 60 x 60 cm, - naprawa oblachowania płyt balkonowych wraz z malowaniem ścian i sufitów i balustrad balkonowych, - wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych (razem 50,42 m2), Uwaga! Dokładne wymiary Wykonawca jest zobowiązany przyjąć przed wykonaniem okien; - częściowe zamurowanie i otynkowanie otworów okiennych,, - częściowe zamurowanie i otynkowanie otworów wentylacyjnych stropodachu oraz osadzenie kratek wentylacyjnych, - wymiana płyt falistych metalowych na daszkach wejściowych do klatek schodowych oraz malowanie konstrukcji metalowej daszków, - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, - uporządkowanie terenu. Szczegółowy zakres prac precyzują: przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.31.23.11-0, 45.42.10.00-4, 45.26.29.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Grzegorz Gąsior, ul.Mikołowska 113 a, 44-203 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 161228,58

 • Oferta z najniższą ceną: 161228,58 / Oferta z najwyższą ceną: 247950,59

 • Waluta: PLN.

2013-03-26
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×