Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
JAMAL Jan Pieprz 1 / 7 216 725,57 253 993,04 216 725,57 286 552,19 0,69 0,86
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Krzyż Wielkopolski: BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW UL. TĘCZOWA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. TĘCZOWA
Numer ogłoszenia: 124350 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66366 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 67 2564145, faks 67 2565255.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW UL. TĘCZOWA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. TĘCZOWA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dróg i kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej w Krzyżu Wlkp. 2. Zakres robot obejmuje: a) budowę sieci kanalizacji deszczowej śr. 0.20 z żywic poliestrowych PN1, SN10 [10 kN/m2] w otulinie betonowej- 41,5 mb b) budowę sieci kanalizacji deszczowej śr. 0.30 z żywic poliestrowych PN1, SN10 [10 kN/m2] w otulinie betonowej- 98,0 mb c) budowa nawierzchni ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm - kolor szary - 760,0 m2 d) budowa nawierzchni wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm - kolor czerwony - 191,0 m2 e) budowa chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm - kolor szary - 370,0 m2 f) wykonanie trawnikow - 465,0 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAMAL Jan Pieprz, ul.Strzelecka 5, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 253993,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 216725,57

 • Oferta z najniższą ceną: 216725,57 / Oferta z najwyższą ceną: 286552,19

 • Waluta: PLN.

2013-03-28
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×