Istnieją powiązane ogłoszenia

×
Wybrany wykonawca Część / Ofert Wartość oferty Wartość szacunkowa Najtańsza oferta Najdroższa oferta Efektywność oferty Względem innych
Zakład Usługowo-Handlowy HORTUS P.Kania, K.Kania, Spółka jawna 1 / 1 63 047,06 60 968,69 63 047,06 63 047,06 0,84 1,00
Pokaż wszystkich oferentów i budżet zamówienia

Zawiercie: Zakup i dostawa nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego w 2013r. dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
Numer ogłoszenia: 160720 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44783 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu, ul. Macieja Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710254, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego w 2013r. dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Saletrosan Makro 26N 13 S lub równoważny - 7500kg;Saletrzak 27,5 N lub równoważny - 9000kg;Siarczan magnezu lub równoważny - 500kg;Plonwit R lub równoważny - 25litrów;Polifoska 8 NPK (S) 8:24:24:(9) lub równoważny - 7500kg;Polifoska 6 NPK(S) 6:20:30:(7) lub równoważna - 500kg;Mocznik N46 lub równoważny - 500kg;Caramba 60SL lub równoważny - 25litrów;Mospilan 20SP lub równoważny - 3kg;Mavrik 240EW - 5litrów;Targa Super lub równoważny - 25litrów;Spodnam DC lub równoważny - 15litrów;Klinik Duo 360SL lub równoważny - 100 litrów;Apyros 75WG lub równoważny - 0,26kg;Actara 25WG lub równoważny - 0,08kg;Capalo 337,5 SE lub równoważny - 15 litrów;Chwastox Trio 540SL lub równoważny - 20litrów;Mustang Forte 195SE lub równoważny - 6litrów;Roundup TransEnergy 450SL lub równoważny - 20litrów;Fandango 200EC lub równoważny - 10litrów;Pszenica - Typu Bamberka lub równoważna - 1250kg;Pszenżyto - Typu Borowik lub równoważny - 2250 kg;Ziemniaki Typu Red Leady lub równoważne - 1000kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8, 03.20.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego w 2013r. dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Handlowy HORTUS P.Kania, K.Kania, Spółka jawna, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-065 Krzeszowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60968,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63047,06

 • Oferta z najniższą ceną: 63047,06 / Oferta z najwyższą ceną: 63047,06

 • Waluta: PLN.

2013-04-23
data publikacji ogłoszenia
 • Raport ofert
 • od 19,99 zł
 • Pełna lista oferentów z budżetem zamówienia
 • Lista startujacych firm
 • Ceny wszystkich ofert
 • Ranking ofert Inwestora
 • Dane finansowe (budżet)
 • Zamów

Zaloguj się

Strona wymaga logowania

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×

Przekaż ogłoszenie

Wybierz metodę przekazania lub wypełnij formularz

Aby wykonać wybraną akcję nalezy zalogować się do serwisu. Przejdź do logowania.

×